Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link)

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link)

2.4.9 Linkdoel (alleen link): Er is een mechanisme beschikbaar waarmee het doel van elke link bepaald kan worden op basis van alleen de linktekst, behalve waar het doel van de link dubbelzinnig voor gebruikers in het algemeen zou zijn. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers het doel van elke link in de content te helpen begrijpen, zodat zij kunnen beslissen of ze een link willen volgen. Links met dezelfde bestemming zouden dezelfde beschrijvingen moeten krijgen (conform Succescriterium 3.2.4), maar links met verschillende doelstellingen en bestemmingen zouden verschillende beschrijvingen moeten krijgen. Omdat het doel van een link kan worden afgeleid uit zijn linktest, kunnen links buiten hun context worden begrepen, zoals wanneer de user agent een lijst aanbiedt met alle links op een pagina.

Het Succescriterium bevat een uitzondering voor links waarvan het doel van de link niet kan worden afgeleid uit de informatie op de webpagina. In deze situatie is de persoon met de functiebeperking niet in het nadeel; er is geen aanvullende context beschikbaar om het doel van de link te kunnen begrijpen. Die context die beschikbaar is op de webpagina en kan worden gebruikt om het doel van de link uit af te leiden, moet echter beschikbaar worden gemaakt in de linktekst om te voldoen aan het Succescriterium.

Het woord "mechanisme" wordt gehanteerd om auteurs toe te staan om óf bij gebrek aan beter alle links buiten hun context volkomen begrijpelijk te maken, óf een manier te bieden om ze begrijpelijk te maken. Dit is gedaan omdat sommige pagina's voor bepaalde groepen gemakkelijker en voor anderen juist moeilijker worden als de links ondubbelzinnig (op zich) worden gemaakt. De mogelijkheid bieden om de link al of niet ondubbelzinnig (op zich) te maken geeft beide groepen gebruikers met functiebeperkingen de mogelijkheid om de pagina te gebruiken in de indeling die het beste aansluit bij hun behoeften.

Bijvoorbeeld: een pagina waarop een lijst met 100 boektitels staat met links om de boeken te downloaden in HTML-, PDF-, DOC-, TXT-, MP3-, of AAC-formaat zou gewoonlijk kunnen worden bekeken met de boektitel als link met de woorden "in HTML" erachter en dan de zin "Ook beschikbaar in:" gevolgd door een reeks korte links met de tekst "HTML-", "PDF-", "DOC-", "TXT-", "MP3-", en "AAC-formaat". Op Niveau 3 zouden sommige gebruikers ervoor kunnen kiezen de pagina op deze manier te bekijken - omdat ze de pagina moeilijker te begrijpen of langzamer in het gebruik zouden vinden als in elke link de volledige boektitel zou zijn opgenomen. Anderen zouden ervoor kunnen kiezen om de pagina te bekijken met de complete titel als onderdeel van elke link, zodat elke link op zich begrijpelijk zou zijn. Zowel de eerste als de laatste groep zou mensen kunnen bevatten met visuele of cognitieve beperkingen, die verschillende technieken hanteren om te browsen of die verschillende soorten of gradaties van functiebeperkingen hebben.

 • Dit Succescriterium helpt mensen met bewegingsstoornissen door hen webpagina's te laten overslaan waarin ze niet geïnteresseerd zijn, door de toetsaanslagen die nodig zijn om de content waarnaar wordt verwezen te vermijden en dan naar de huidige content terug te keren.

 • Mensen met cognitieve beperkingen raken niet gedesoriënteerd door extra navigatie naar en van content waar ze niet in zijn geïnteresseerd.

 • Mensen met visuele functiebeperkingen hebben er baat bij als ze niet hun plaats in de content kwijtraken als ze naar de oorspronkelijke pagina terugkeren. De lijst met links van de schermlezer is handiger om informatie te vinden, omdat het doel van elke link wordt beschreven.

Definities
mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

dubbelzinnig voor gebruikers in het algemeen

het doel kan niet bepaald worden uit de link en uit alle informatie van de webpagina die aan de gebruiker tegelijkertijd met de link wordt gepresenteerd (d.w.z. lezers zonder functiebeperking zouden niet weten wat een link zou doen tot ze hem activeerden)

Voorbeeld: het woord guava in de volgende zin "Eén van de opmerkelijke exportartikelen is guava" is een link. De link zou kunnen leiden naar een definitie van guava, een grafiek die de hoeveelheid geëxporteerde guava weergeeft of een foto van mensen die guava oogsten. Tot de link wordt geactiveerd zijn alle lezers onkundig en de persoon met een functiebeperking wordt op geen enkele wijze benadeeld.

Voldoen aan succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link) (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. ARIA1: Gebruik van de aria-describedby eigenschap om een beschrijvend label aan te bieden voor bedieningselementen van de gebruikersinterface (ARIA)

 2. G91: Linktekst aanbieden die de bedoeling van een link beschrijft

 3. H30: Linktekst aanbieden die de bedoeling van een link voor anchor elementen beschrijft (HTML)

 4. H24: Tekstalternatieven aanbieden voor de area elementen van image maps (HTML)

 5. FLASH27: Een label aanbieden dat het doel van een knop beschrijft (Flash)

 6. De gebruiker in staat stellen te kiezen voor korte of lange linktekst door middel van een van onderstaande technologiespecifieke technieken:

  • G189: In het bovenste gedeelte van de webpagina een bedieningselement aanbieden dat de linktekst verandert

  • SCR30: Gebruik van scripts om de linktekst te wijzigen (Scripting)

  • FLASH7: Scripts gebruiken om labels van bedieningselementen te veranderen (Flash)

 7. Een aanvullende beschrijving van het doel van een link bieden door middel van een van de volgende technieken:

  • C7: Gebruik van CSS om een deel van de linktekst te verbergen (CSS)

 8. Links semantisch aangeven door gebruik te maken van een van de volgende technieken:
  • PDF11: Links en linktekst aanbieden met Link annotatie en het /Link structuurelement in PDF-documenten (PDF)

  • PDF13: Een tekstalternatief aanbieden met /Alt-invoer voor links in PDF-documenten (PDF)

  • SL18: Een tekstequivalent aanbieden met AutomationProperties.Name voor niet-tekstuele Silverlight bedieningselementen (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • H2: Aangrenzende links voor afbeelding en tekst combineren voor dezelfde hulpbron (HTML)

 • FLASH5: Combineren van knoppen met afbeeldingen en met tekst die zich naast elkaar bevinden en die bedoeld zijn voor dezelfde bron (Flash)

 • H33: Linktekst aanvullen met het het title attribuut (HTML)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.9 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F84: Voldoet niet aan Succescriterium 2.4.9 doordat er een niet-specifieke link wordt gebruikt, zoals "klik hier" of "meer" zonder een mechanisme om de linktekst in specifieke tekst te veranderen

 • F89: Voldoet niet aan Succescriteria 2.4.4, 2.4.9 en 4.1.2 doordat er een leeg alt attribuut is gebruikt op een afbeelding, waarbij de afbeelding de enige content is in een link

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: