Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar: Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar

Bedoeling van Richtlijn 3.2

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers met functiebeperkingen te helpen door content van webpagina tot webpagina in een voorspelbare volgorde te presenteren en door het gedrag van functionele en interactieve componenten voorspelbaar te maken. Het is voor sommige gebruikers moeilijk zich een overzicht te vormen van de webpagina: schermlezers presenteren content als een eendimensionale stroom van synthetische spraak die het moeilijk maakt om ruimtelijke relaties te begrijpen. Gebruikers met cognitieve beperkingen raken in de war als componenten op verschillende pagina's op verschillende plaatsen staan.

Mensen die schermvergroters gebruiken, zien bijvoorbeeld op een bepaald moment maar een deel van het scherm; een consistente lay-out maakt het hun gemakkelijker om navigatiebalken en andere componenten te vinden. Het plaatsen van herhaalde componenten in dezelfde relatieve volgorde binnen een verzameling webpagina's biedt gebruikers met leesmoeilijkheden de mogelijkheid om zich op een deel van het scherm te concentreren in plaats van extra tijd te besteden aan het ontcijferen van de tekst van elke link. Gebruikers die hun handen maar beperkt kunnen gebruiken, kunnen gemakkelijker bepalen hoe ze hun taken kunnen voltooien met zo min mogelijk toetsaanslagen.

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

3.2.4 Consistente identificatie: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een verzameling webpagina's. Een strategie van mensen die bij het bedienen van een website schermlezers gebruiken, is om zwaar te leunen op hun bekendheid met functies die op verschillende webpagina's voor kunnen komen. Als identieke functies op verschillende webpagina's verschillende labels hebben, is de site mogelijk aanzienlijk moeilijker te gebruiken. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve last verzwaren voor mensen met cognitieve beperkingen. Daarom zal consistent labelen helpen.

Deze consistentie heeft ook betrekking op de tekstalternatieven. Als iconen of andere niet-tekstuele items dezelfde functionaliteit hebben, zouden hun tekstalternatieven eveneens consistent moeten zijn.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.2.4
  • Mensen die functionaliteit leren op één pagina van een site, kunnen de gewenste functies op andere pagina's vinden als ze daar aanwezig zijn.

  • Als niet-tekstuele content consistent wordt gebruikt om componententen met dezelfde functionaliteit te identificeren, kunnen mensen die moeite hebben met het lezen van tekst of het herkennen van tekstalternatieven de interactie aangaan met internet zonder afhankelijk te zijn van tekstalternatieven.

  • Mensen die afhankelijk zijn van tekstalternatieven kunnen een meer voorspelbare webervaring hebben. Ze kunnen ook zoeken naar de component als deze op verschillende pagina's een consistent label heeft.

Definities
zelfde functionaliteit

zelfde resultaat indien gebruikt

Voorbeeld: een "zoek" knop op één webpagina en een "vind"-knop op een andere webpagina kunnen allebei een veld hebben voor het invoeren van een term en het vermelden van onderwerpen in de website die verband houden met de ingevoerde term. In dat geval zouden zij dezelfde functionaliteit hebben maar niet consistent gelabeld zijn.

webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

Voldoen aan succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G197: Consequent gebruik van labels, namen en tekstalternatieven voor content die dezelfde functionaliteit heeft EN handelen volgens de afdoende technieken voor Succescriterium 1.1.1 en de afdoende technieken voor Succescriterium 4.1.2 voor het bieden van labels, namen en tekstalternatieven.

Opmerking 1: Tekstalternatieven die "consistent" zijn, zijn niet altijd "identiek." U kunt bijvoorbeeld een grafische pijl onder aan een webpagina laten verwijzen naar de volgende pagina. Het tekstalternatief kan luiden: "Ga naar pagina 4." Het zou uiteraard niet passend zijn om dit tekstalternatief precies zo te herhalen op de volgende webpagina. Het zou beter zijn om te zeggen: "Ga naar pagina 5." Hoewel deze tekstalternatieven niet identiek zouden zijn, zouden ze wel consistent zijn en daarmee voldoen aan dit succescriterium.

Opmerking 2: Eén enkel niet-tekstueel content-item kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. In dergelijke gevallen zijn verschillende tekstalternatieven noodzakelijk, en deze zouden ook moeten worden toegepast. Bekende voorbeelden vormen het gebruik van iconen als aanvinktekens, kruistekens en verkeersborden. Afhankelijk van de context van de webpagina kan hun functie uiteenlopen. Een aanvinkteken kan de functie hebben van "goedgekeurd", "compleet", of "inclusief", om maar een paar voorbeelden te noemen, afhankelijk van de situatie. Het gebruik van "aanvinkteken" als tekstalternatief op alle webpagina's helpt gebruikers niet de functie van het icoon te begrijpen. Verschillende tekstalternatieven kunnen worden gebruikt als dezelfde niet-tekstuele content meerdere functies vervult.

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • Garanderen dat het tekstalternatief overbrengt wat de functie is van de component, en wat er gebeurt als de gebruiker de component activeert (toekomstige link)

  • Voor een specifieke functie waar mogelijk dezelfde niet-tekstuele content gebruiken (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.2
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • F31: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.4 doordat er op verschillende webpagina's binnen een verzameling webpagina's twee verschillende labels worden gebruikt voor dezelfde functie

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: