Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

2.4.4 Linkdoel (in context): Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen het doel van elke link te begrijpen, zodat ze kunnen besluiten of ze de link willen volgen. Bied waar mogelijk linktekst aan die het doel van de link aangeeft, zonder dat er aanvullende context nodig is. Hulptechnologie kan gebruikers een lijst met links bieden die op de webpagina staan. Linktekst die zo betekenisvol mogelijk is, helpt gebruikers die uit deze lijst met links willen kiezen. Betekenisvolle linktekst helpt ook mensen die met de tabtoets van link naar link willen navigeren. Betekenisvolle links helpen gebruikers om te kiezen welke links ze willen volgen, zonder ingewikkelde strategieën nodig te hebben om de pagina te begrijpen.

In sommige situaties willen auteurs mogelijk een deel van de beschrijving van de link aanbieden als logisch gerelateerde tekst die de context voor de link biedt. In dit geval zou de gebruiker in staat moeten zijn om het doel van de link te bepalen zonder de focus van de link te halen. Met andere woorden, gebruikers kunnen op een link aankomen en er meer over te weten komen zonder hun plek kwijt te raken. Dit kan worden bereikt door de beschrijving van de link in dezelfde zin, alinea, lijstonderdeel, de kop die vlak boven de link staat, of cel van de tabel te plaatsen als de link, of in de tabelkopcel voor een link in een datatabel, want deze kunnen direct worden geassocieerd met de link zelf.

Deze context is het meest gebruiksvriendelijk als het aan de link voorafgaat. (Als er bijvoorbeeld dubbelzinnige linktekst moet worden gebruikt, is het beter deze aan het einde van de zin te zetten die de bestemming van de link beschrijft, dan het dubbelzinnige zinsdeel aan het begin van de zin te plaatsen.) Als de beschrijving op de link volgt, kan dit verwarring en problemen veroorzaken voor gebruikers van schermlezers die in volgorde door de pagina lezen (van boven naar beneden).

Links die dezelfde bestemming hebben zouden dezelfde beschrijving moeten krijgen (conform Succescriterium 3.2.4), maar links met verschillende doelstellingen en bestemmingen zouden verschillende beschrijvingen moeten krijgen.

Het Succescriterium bevat een uitzondering voor links waarvan het doel van de link niet kan worden opgemaakt uit de informatie op de webpagina. In deze situatie is de persoon met de functiebeperking niet in het nadeel; er is geen aanvullende context beschikbaar om het doel van de link te kunnen begrijpen. Echter, om te voldoen aan het Succescriterium moet context die beschikbaar is op de webpagina – en die kan worden gebruikt om het doel van de link uit af te leiden – beschikbaar worden gemaakt in de linktekst, of door software geassocieerd zijn met de link.

Opmerking: Er kunnen gevallen zijn waarin het doel van de link geacht wordt onbekend of verborgen te zijn. Een game kan bijvoorbeeld links hebben die alleen worden geïdentificeerd als deur #1, deur #2, en deur #3. Deze linktekst zou volstaan, omdat het doel van de links is om de spanning voor alle gebruikers te verhogen.

Zie ook Begrijpen Succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link).

 • Dit Succescriterium helpt mensen met bewegingsstoornissen door hen in staat te stellen links over te slaan waar ze niet in zijn geïnteresseerd, door de toetsaanslagen die nodig zijn om de content waarnaar wordt verwezen te vermijden en dan naar de huidige content terug te keren.

 • Mensen met cognitieve beperkingen raken niet gedesoriënteerd door meerdere navigatiemiddelen naar en van content waar ze niet in zijn geïnteresseerd.

 • Mensen met visuele functiebeperkingen kunnen het doel van een link bepalen door de context van de link te verkennen.

Definities
linkdoel

aard van het resultaat dat verkregen wordt door activering van een hyperlink

door software bepaalde linkcontext

aanvullende informatie die door software bepaald kan worden uit relaties met een link en die, in combinatie met de linktekst, in verschillende modaliteiten aan de gebruikers wordt gepresenteerd

Voorbeeld: in HTML is informatie, die door software bepaalbaar is uit een link in het Engels, de tekst die zich in dezelfde alinea, lijst, of tabelcel bevindt als de link, of de informatie bevindt zich in een tabelkopcel die geassocieerd is met de tabelcel die de link bevat.

Opmerking: aangezien schermlezers leestekens interpreteren, kunnen ze ook de context uit de lopende zin aanbieden wanneer de focus op een link in die zin komt.

dubbelzinnig voor gebruikers in het algemeen

het doel kan niet bepaald worden uit de link en uit alle informatie van de webpagina die aan de gebruiker tegelijkertijd met de link wordt gepresenteerd (d.w.z. lezers zonder functiebeperking zouden niet weten wat een link zou doen tot ze hem activeerden)

Voorbeeld: het woord guava in de volgende zin "Eén van de opmerkelijke exportartikelen is guava" is een link. De link zou kunnen leiden naar een definitie van guava, een grafiek die de hoeveelheid geëxporteerde guava weergeeft of een foto van mensen die guava oogsten. Tot de link wordt geactiveerd zijn alle lezers onkundig en de persoon met een functiebeperking wordt op geen enkele wijze benadeeld.

Voldoen aan succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. ARIA1: Gebruik van de aria-describedby eigenschap om een beschrijvend label aan te bieden voor bedieningselementen van de gebruikersinterface (ARIA)

 2. G91: Linktekst aanbieden die de bedoeling van een link beschrijft

 3. H30: Linktekst aanbieden die de bedoeling van een link voor anchor elementen beschrijft (HTML)

 4. H24: Tekstalternatieven aanbieden voor de area elementen van image maps (HTML)

 5. FLASH27: Een label aanbieden dat het doel van een knop beschrijft (Flash)

 6. De gebruiker in staat stellen te kiezen voor korte of lange linktekst door middel van een van onderstaande technologiespecifieke technieken:

  • G189: In het bovenste gedeelte van de webpagina een bedieningselement aanbieden dat de linktekst verandert

  • SCR30: Gebruik van scripts om de linktekst te wijzigen (Scripting)

  • FLASH7: Scripts gebruiken om labels van bedieningselementen te veranderen (Flash)

 7. G53: De bedoeling van een link aangeven door middel van een linktekst in combinatie met de tekst van de ingesloten zin

 8. Een aanvullende beschrijving van het doel van een link bieden door middel van een van de volgende technieken:

  • H33: Linktekst aanvullen met het het title attribuut (HTML)

  • C7: Gebruik van CSS om een deel van de linktekst te verbergen (CSS)

 9. Het doel van een link identificeren door middel van linktekst in combinatie met door software bepaalde linkcontext door middel van een van de volgende technieken:

  • ARIA7: aria-labelledby gebruiken om tekst met een linkdoel te associëren (ARIA)

  • ARIA8: aria-label gebruiken om een linkdoel te beschrijven (ARIA)

  • H77: Het doel van een link identificeren door linktekst te gebruiken in combinatie met het list item waar het deel van uitmaakt (HTML)

  • H78: Het doel van de link identificeren door middel van linktekst in combinatie met de alinea waar het deel van uitmaakt (HTML)

  • H79: Het doel van een link in een datatabel identificeren met de linktekst, in combinatie met de tabelcel die de link bevat en geassocieerde tabelkopkopcellen (HTML)

  • H81: Het doel van een link in een geneste lijst identificeren door middel van linktekst in combinatie met het item uit de ouderlijst waaronder de lijst is genest (HTML)

 10. H91: Gebruik van HTML bedieningselementen van formulieren en links (HTML)

  EN links semantisch aangeven door gebruik te maken van een van de volgende technieken:

  • PDF11: Links en linktekst aanbieden met Link annotatie en het /Link structuurelement in PDF-documenten (PDF)

  • PDF13: Een tekstalternatief aanbieden met /Alt-invoer voor links in PDF-documenten (PDF)

  • SL18: Een tekstequivalent aanbieden met AutomationProperties.Name voor niet-tekstuele Silverlight bedieningselementen (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • H2: Aangrenzende links voor afbeelding en tekst combineren voor dezelfde hulpbron (HTML)

 • FLASH5: Combineren van knoppen met afbeeldingen en met tekst die zich naast elkaar bevinden en die bedoeld zijn voor dezelfde bron (Flash)

 • H80: Het doel van een link identificeren door middel van een linktekst in combinatie met het voorafgaande kop-element (HTML)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F63: Voldoet niet aan Succescriterium 2.4.4 doordat linkcontext alleen in content wordt aangeboden die geen verband houdt met de link

 • F89: Voldoet niet aan Succescriteria 2.4.4, 2.4.9 en 4.1.2 doordat er een leeg alt attribuut is gebruikt op een afbeelding, waarbij de afbeelding de enige content is in een link

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: