Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer: Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren

Bedoeling van Richtlijn 3.3

Iedereen maakt fouten. Voor mensen met bepaalde functiebeperkingen is het echter nog moeilijker om foutvrij gegevens in te voeren. Bovendien kan het voor hen lastiger zijn om te ontdekken dat ze een fout hebben gemaakt. De gebruikelijke foutmeldingsmethoden zijn voor hen mogelijk niet duidelijk vanwege een beperkt gezichtsveld, beperkte kleurwaarneming of gebruik van hulptechnologie. Deze richtlijn probeert het aantal gemaakte ernstige of onomkeerbare fouten te beperken, de kans te vergroten dat alle fouten door de gebruiker zullen worden opgemerkt en gebruikers te helpen begrijpen wat ze zouden moeten doen om een fout te verbeteren.

Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

3.3.3 Foutsuggestie: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat gebruikers, waar mogelijk, de juiste suggesties krijgen voor het verbeteren van een invoerfout.

Succescriterium 3.3.1 zorgt voor het melden van fouten. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen echter moeite hebben met begrijpen hoe ze de fouten moeten verbeteren. Mensen met visuele functiebeperkingen weten mogelijk niet hoe ze de fout precies moeten verbeteren. Als de verzending van een formulier mislukt, verlaten gebruikers soms het formulier hoewel ze beseffen dat er een fout is gemaakt, omdat ze niet zeker weten hoe ze deze moeten verbeteren.

De auteur van de content kan de beschrijving van de fout aanbieden, of de user agent kan dit doen op basis van technologiespecifieke, door software bepaalde informatie.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.3.3
 • Het aanbieden van informatie over hoe invoerfouten kunnen worden verbeterd, stelt gebruikers die leermoeilijkheden hebben in staat om een formulier op juiste wijze in te vullen. Gebruikers die blind zijn of beperkt zicht hebben, begrijpen de aard van invoerfout en de verbetering ervan gemakkelijker. Mensen met een bewegingsstoornis kunnen het aantal malen dat zij een invoerwaarde moeten wijzigen, beperken.

Definities
invoerfout

door de gebruiker geleverde informatie die niet geaccepteerd wordt

Opmerking: dit omvat:

 1. informatie die de webpagina vereist, maar door de gebruiker wordt weggelaten;

 2. informatie die door de gebruiker wordt ingevoerd maar buiten de vereiste gegevensindeling of waardenbereik valt.

Voldoen aan succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als een verplicht veld geen informatie bevat:
 1. G83: Tekstbeschrijvingen aanbieden om verplichte velden aan te duiden die niet (volledig) zijn ingevuld

 2. ARIA2: Identificatie van een verplicht veld met de eigenschap aria-required (ARIA)

 3. PDF5: Verplichte formulierelementen aangeven in PDF-formulieren (PDF)

 4. SL35: De Validation en ValidationSummary API's gebruiken om client-side formuliervalidatie toe te passen in Silverlight (Silverlight)

Situatie B: Als informatie voor een veld in een specifieke data-indeling moet staan:
 1. ARIA18: aria-alertdialog gebruiken om fouten aan te geven (ARIA)

 2. G85: Een tekstbeschrijving aanbieden als gebruikersinvoer buiten de vereiste indeling of waarden valt

 3. G177: Suggesties bieden ten behoeve van tekstcorrectie

 4. SCR18: Client-side validatie en alarmmelding aanbieden (Scripting)

 5. SCR32: Client-side validatie aanbieden en via het DOM een foutmelding toevoegen (Scripting)

 6. FLASH12: Client-side validatie aanbieden en fouttekst toevoegen via de toegankelijke beschrijving (Flash)

 7. PDF22: De gebruiker attenderen als invoer in PDF-formulieren niet voldoet aan de vereiste indeling of waarden (PDF)

Situatie C: Informatie die door de gebruiker wordt geleverd, moet binnen een beperkt waardenbereik vallen:
 1. ARIA18: aria-alertdialog gebruiken om fouten aan te geven (ARIA)

 2. G84: Een tekstbeschrijving aanbieden als de gebruiker informatie aanbiedt die niet op de lijst met toegestane waarden staat

 3. G177: Suggesties bieden ten behoeve van tekstcorrectie

 4. SCR18: Client-side validatie en alarmmelding aanbieden (Scripting)

 5. SCR32: Client-side validatie aanbieden en via het DOM een foutmelding toevoegen (Scripting)

 6. FLASH12: Client-side validatie aanbieden en fouttekst toevoegen via de toegankelijke beschrijving (Flash)

 7. PDF22: De gebruiker attenderen als invoer in PDF-formulieren niet voldoet aan de vereiste indeling of waarden (PDF)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • G139: Een mechanisme creëren dat gebruikers de gelegenheid biedt naar fouten te springen

 • Foutmeldingen eenvoudig begrijpbaar maken en onderscheidbaar van andere tekst op de webpagina (toekomstige link)

 • Ingediende formulieren door de server valideren (toekomstige link)

 • Als verplichte informatie niet is ingevuld, een beschrijving of voorbeelden aanbieden van de juiste informatie, naast de markering dat het een verplicht veld is (toekomstige link)

 • Suggesties voor het corrigeren van elke invoerfout herhalen en benadrukken in de context van het betreffende formulierveld (toekomstige link)

 • Aan de gebruiker een manier aanbieden om elk item op een lijst met suggesties over te slaan en naar het betreffende formulierveld te springen (toekomstige link)

 • Extra, op de context afgestemde hulp aanbieden voor het formulierveld dat dient te worden aangepast (toekomstige link)

 • Invoer van data accepteren in verschillende formaten (toekomstige link)

 • G199: Succes-feedback aanbieden als verzending van gegevens is gelukt

Technieken om suggesties aan te bieden aan de gebruiker (Aanbevolen)
 • Een tekstuele beschrijving aanbieden die informatie bevat over het aantal invoerfouten, suggesties voor verbetering van elke invoerfout, en instructies over hoe verder te gaan (toekomstige link)

 • Een tekstuele beschrijving aanbieden die verbetersuggesties bevat als het eerste item - of een van de eerste items - van de content, of deze informatie benadrukken in de content (toekomstige link)

 • Fouten en suggesties weergeven in de context van het originele formulier (bijvoorbeeld opnieuw weergeven van een formulier waarin invoerfouten en verbetersuggesties zijn gemarkeerd en worden weergegeven in de context van het originele formulier) (toekomstige link)

HTML-technieken (Aanbevolen)
 • "Correcte voorbeelden" aanbieden voor data en dataformaten als initiële tekst in verplichte formuliervelden (toekomstige link)

 • Links aanbieden naar verbetersuggesties voor tekst "dichtbij" formuliervelden, of de verbetersuggesties voor tekst aanbieden op de webpagina "naast" formuliervelden (toekomstige link)

Client-side scripting technieken (Aanbevolen)
 • SCR18: Client-side validatie en alarmmelding aanbieden (Scripting)

 • Client-side validatie aanbieden en foutteksten toevoegen via de DOM (toekomstige link)

 • Een functie aanroepen via de verzendknop van een formulier om een client-side validatie uit te voeren (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.3

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Optionele formuliervelden verbergen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: