Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer: Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren

Bedoeling van Richtlijn 3.3

Iedereen maakt fouten. Voor mensen met bepaalde functiebeperkingen is het echter nog moeilijker om foutvrij gegevens in te voeren. Bovendien kan het voor hen lastiger zijn om te ontdekken dat ze een fout hebben gemaakt. De gebruikelijke foutmeldingsmethoden zijn voor hen mogelijk niet duidelijk vanwege een beperkt gezichtsveld, beperkte kleurwaarneming of gebruik van hulptechnologie. Deze richtlijn probeert het aantal gemaakte ernstige of onomkeerbare fouten te beperken, de kans te vergroten dat alle fouten door de gebruiker zullen worden opgemerkt en gebruikers te helpen begrijpen wat ze zouden moeten doen om een fout te verbeteren.

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

3.3.2 Labels of instructies: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen om het maken van fouten te voorkomen als hun input vereist is. Om fouten te helpen voorkomen, geldt het bieden van als eenvoudige instructies en aanwijzingen voor het invoeren van informatie als goed ontwerp van gebruikersinterface. Bij sommige gebruikers met functiebeperkingen is de kans op fouten groter dan bij gebruikers zonder functiebeperkingen of is het voor hen moeilijker om fouten ongedaan te maken, wat foutvermijding voor gebruikers met functiebeperkingen tot een belangrijke strategie maakt. Mensen met functiebeperkingen vertrouwen voor hun interactie met een webpagina op goed gedocumenteerde formulieren en procedures. Gebruikers die blind zijn, moeten precies weten welke informatie zij in formuliervelden moeten invullen en wat de beschikbare keuzes zijn. Eenvoudige instructies die visueel zijn verbonden aan bedieningselementen voor formulieren kunnen nuttig zijn voor gebruikers met cognitieve beperkingen of mensen die met behulp van een schermvergroter toegang krijgen tot een pagina.

De bedoeling van dit Succescriterium is om de pagina niet vol te stoppen met onnodige informatie, maar om aanwijzingen en instructies te bieden waar mensen met functiebeperkingen baat bij hebben. Te veel informatie of instructie kan net zo hinderlijk zijn als te weinig. Het doel is om zeker te stellen dat er genoeg informatie wordt geboden waarmee de gebruiker de taak kan vervullen zonder al te veel verwarring of navigatie.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.3.2
 • Label-elementen die zijn geassocieerd met input-elementen garanderen dat informatie over het input-veld door schermlezers wordt voorgelezen als het veld de focus krijgt.

 • Veldlabels die in de directe nabijheid van het geassocieerde veld staan, helpen gebruikers van schermvergroters omdat het waarschijnlijker is dat het veld en het label zichtbaar zijn binnen het vergrote deel van de webpagina.

 • Voorbeelden geven van verwachte gegevensformaten helpt gebruikers met cognitieve, taal- en leermoeilijkheden bij het correct invullen van informatie.

 • Het duidelijk identificeren van verplichte velden voorkomt dat iemand die alleen een toetsenbord kan gebruiken een incompleet formulier verstuurt en in het opnieuw getoonde formulier moet navigeren om het niet-ingevulde veld te vinden en de ontbrekende informatie aan te leveren.

Definities
label

tekst of andere component met een tekstalternatief die aan de gebruiker wordt gepresenteerd om een component binnen webcontent te identificeren

Opmerking 1: een label wordt aan alle gebruikers gepresenteerd terwijl de naam verborgen kan zijn en alleen wordt getoond door hulptechnologie. In veel (maar niet alle) gevallen zijn de naam en het label hetzelfde.

Opmerking 2: de term label is niet beperkt tot het label-element in HTML.

Voldoen aan succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G131: Beschrijvende labels aanbieden EN een van de volgende:

  • ARIA1: Gebruik van de aria-describedby eigenschap om een beschrijvend label aan te bieden voor bedieningselementen van de gebruikersinterface (ARIA)

  • ARIA2: Identificatie van een verplicht veld met de eigenschap aria-required (ARIA)

  • ARIA9: aria-labelledby gebruiken om een aaneengeschakeld label te vormen uit meerdere tekstobjecten (ARIA)

  • ARIA17: Rollen groeperen ter identificatie van verwante bedieningselementen van formulieren (ARIA)

  • G89: Verwachte gegevensindeling en voorbeeld aanbieden

  • G184: Aan het begin van een formulier of een verzameling invoervelden tekstuele instructies aanbieden die beschrijven welke invoer noodzakelijk is

  • G162: Labels plaatsen om de voorspelbaarheid van relaties zo groot mogelijk te maken

  • G83: Tekstbeschrijvingen aanbieden om verplichte velden aan te duiden die niet (volledig) zijn ingevuld

  • H90: Vereiste bedieningselementen van formulieren aanduiden met label of legend(HTML)

  • FLASH10: Verplichte bedieningselementen voor formulieren in Flash aangeven (Flash)

  • PDF5: Verplichte formulierelementen aangeven in PDF-formulieren (PDF)

 2. H44: Gebruik van label elementen om tekstlabels te associëren met bedieningselementen voor formulieren (HTML)

 3. FLASH32: Automatisch labelen gebruiken om tekstlabels te associëren met bedieningselementen van formulieren (Flash)

 4. FLASH29: De label eigenschap van formuliercomponenten instellen (Flash)

 5. FLASH25: Een bedieningselement van een formulier van een label voorzien door de toegankelijke naam in te stellen (Flash)

 6. PDF10: Labels aanbieden voor bedieningselementen van formulieren in PDF-documenten (PDF)

 7. SL26: LabeledBy gebruiken om labels en doelen in Silverlight te associëren (Silverlight)

 8. H71: Een beschrijving aanbieden voor groepen bedieningselementen van formulieren door middel van fieldset en legend elementen (HTML)

 9. FLASH8: Een groepnaam toevoegen aan de toegankelijke naam van een bedieningselement van een formulier (Flash)

 10. H65: Gebruik van het title attribuut om bedieningselementen van formulieren te identificeren als het label element niet kan worden gebruikt (HTML)

 11. SL8: Helptext weergeven in de Silverlight gebruikersinterface (Silverlight)

 12. G167: Gebruik van een knop naast een invoerveld als label om de bedoeling van dat veld aan te geven

Opmerking: De technieken onder aan de bovenstaande lijst dienen te worden beschouwd als "laatste redmiddel" en alleen te worden gebruikt als de andere technieken niet op de webpagina kunnen worden toegepast. De eerdere technieken hebben de voorkeur, omdat ze de toegankelijkheid voor een bredere gebruikersgroep vergroten.

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • G13: Vooraf aangeven wat er gaat gebeuren als verandering van een bedieningselement van een formulier een contextwijziging veroorzaakt

 • SL19: Instructies voor de gebruiker aanbieden met AutomationProperties.HelpText in Silverlight (Silverlight)

 • Een lineair formulierontwerp aanbieden en vergelijkbare formulieritems groeperen (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.3

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Optionele formuliervelden verbergen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F82: Voldoet niet aan Succescriterium 3.3.2 door een verzameling invoervelden voor telefoonnummers visueel in te delen, maar geen tekstlabel op te nemen

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: