Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 3.2.2 Bij input

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar: Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar

Bedoeling van Richtlijn 3.2

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers met functiebeperkingen te helpen door content van webpagina tot webpagina in een voorspelbare volgorde te presenteren en door het gedrag van functionele en interactieve componenten voorspelbaar te maken. Het is voor sommige gebruikers moeilijk zich een overzicht te vormen van de webpagina: schermlezers presenteren content als een eendimensionale stroom van synthetische spraak die het moeilijk maakt om ruimtelijke relaties te begrijpen. Gebruikers met cognitieve beperkingen raken in de war als componenten op verschillende pagina's op verschillende plaatsen staan.

Mensen die schermvergroters gebruiken, zien bijvoorbeeld op een bepaald moment maar een deel van het scherm; een consistente lay-out maakt het hun gemakkelijker om navigatiebalken en andere componenten te vinden. Het plaatsen van herhaalde componenten in dezelfde relatieve volgorde binnen een verzameling webpagina's biedt gebruikers met leesmoeilijkheden de mogelijkheid om zich op een deel van het scherm te concentreren in plaats van extra tijd te besteden aan het ontcijferen van de tekst van elke link. Gebruikers die hun handen maar beperkt kunnen gebruiken, kunnen gemakkelijker bepalen hoe ze hun taken kunnen voltooien met zo min mogelijk toetsaanslagen.

Succescriterium 3.2.2 Bij input

3.2.2 Bij input: Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat het invoeren van data of het selecteren van een bedieningselement voor een formulier voorspelbare gevolgen heeft. Een verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface leidt tot een verandering in een bepaalde status van het bedieningselement die blijft bestaan als de interactie door de gebruiker is gestopt. Het aanvinken van een selectievakje of het invoeren van tekst in een tekstveld verandert dus de instelling ervan, maar een link of een knop activeren doet dat niet. Contextwijzigingen kunnen verwarrend werken voor gebruikers die de verandering niet gemakkelijk waarnemen, of snel afgeleid worden door veranderingen. Contextwijzigingen zijn alleen op hun plaats als duidelijk is dat zo'n verandering plaatsvindt als gevolg van de handeling van de gebruiker.

Opmerking: Dit Succescriterium heeft betrekking op contextwijzigingen als gevolg van het veranderen van de instelling van een bedieningselement. Door te klikken op links of tabtoetsen in een tabtoetsbediening activeert het bedieningselement, niet de instelling van dat bedieningselement.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.2.2
 • Dit Succescriterium helpt gebruikers met functiebeperkingen door interactieve content meer voorspelbaar te maken. Onverwachte contextwijzigingen kunnen voor gebruikers met visuele functiebeperkingen of cognitieve beperkingen zo desoriënterend zijn dat ze niet in staat zijn om de content te gebruiken.

 • Mensen die niet in staat zijn om contextwijzigingen te ontdekken, zullen bij het navigeren van een site waarschijnlijk minder verward raken. Bijvoorbeeld:

  • Mensen die blind zijn of beperkt zicht hebben, weten mogelijk niet altijd wanneer er een visuele contextwijziging heeft plaatsgevonden, zoals een nieuw venster dat open gaat. Vooraf waarschuwen voor contextwijzigingen beperkt in dit geval verwarring tot een minimum als de gebruiker ontdekt dat de terugknop zich niet langer gedraagt als verwacht.

 • Sommige mensen met beperkt zicht, met leesmoeilijkheden en andere intellectuele beperkingen, alsook anderen die moeite hebben met het interpreteren van visuele aanwijzingen kunnen baat hebben bij aanvullende aanwijzingen bij het ontdekken van contextwijzigingen.

Definities
component van de gebruikersinterface

een deel van de content die door gebruikers wordt waargenomen als een enkel bedieningselement voor een duidelijke functie

Opmerking 1: meerdere componenten van de gebruikersinterface kunnen geïmplementeerd worden als een enkel programmeerbaar element. Componenten zoals hier bedoeld zijn niet gebonden aan programmeertechnieken, maar aan wat de gebruiker waarneemt als aparte bedieningselementen.

Opmerking 2: componenten van de gebruikersinterface omvatten formulierelementen en links, evenals door scripts gegenereerde componenten.

Voorbeeld: een applet heeft een "bedieningselement" die gebruikt kan worden om per regel of pagina of op willekeurige wijze door content te bewegen. Aangezien elk van die drie een naam zou moeten hebben en onafhankelijk instelbaar zou moeten zijn, zouden ze elk een "component van de gebruikersinterface" zijn

contextwijziging

belangrijke veranderingen in de content van de webpagina die, als ze gemaakt worden zonder dat de gebruiker er bewust van is, gebruikers die niet in staat zijn de hele pagina tegelijkertijd te bekijken kan desoriënteren

Veranderingen in context zijn onder meer veranderingen van:

 1. user agent;

 2. weergavekader ;

 3. focus;

 4. content die de betekenis van de webpagina verandert.

Opmerking: een verandering van content is niet altijd een contextwijziging. Veranderingen in content, zoals een uitklapbare lijst, dynamisch menu of tab-toets bediening veranderen niet noodzakelijk de context, tenzij ze ook één van de bovengenoemde dingen (bijvoorbeeld focus) veranderen.

Voorbeeld: een nieuw venster openen, de focus naar een andere component verplaatsen, naar een nieuwe pagina gaan (waaronder alles wat voor een gebruiker eruit zou zien alsof zij/hij naar een nieuwe pagina was verplaatst) of een significante herordening van de content van een pagina, zijn voorbeelden van contextwijzigingen.

Voldoen aan succescriterium 3.2.2 Bij input (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G80: Een verstuur (submit) knop aanbieden om een contextwijziging te initiëren

  • H32: Verstuur-knoppen aanbieden (HTML)

  • H84: Gebruik van een knop met een select element om een handeling uit te voeren (HTML)

  • FLASH4: Verzendknoppen aanbieden in Flash (Flash)

  • PDF15: Verstuur (submit) knoppen aanbieden met de submit-form action in PDF-formulieren (PDF)

  • SL10: Een constructie toepassen voor het indienen van een formulier in Silverlight (Silverlight)

 2. G13: Vooraf aangeven wat er gaat gebeuren als verandering van een bedieningselement van een formulier een contextwijziging veroorzaakt

 3. SCR19: Gebruik van een onchange event op een select element op een wijze die geen contextwijziging veroorzaakt (Scripting)

Opmerking: Een contentwijziging is niet altijd een contextwijziging. Als contentwijzigingen niet ook contextwijzigingen zijn, wordt automatisch aan dit succescriterium voldaan.

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • G201: Gebruikers van tevoren waarschuwen wanneer een nieuw venster wordt geopend

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.2
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F36: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.2 doordat er zonder waarschuwing vooraf automatisch een formulier wordt verstuurd en nieuwe content wordt gepresenteerd als er aan het laatste invoerveld van een formulier een waarde is gegeven

 • F37: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.2 doordat er zonder waarschuwing vooraf een nieuw venster wordt geopend als de status van een radioknop, selectievakje of selectielijst wordt gewijzigd

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: