Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 3.1.4 Afkortingen

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.1 Leesbaar: Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk

Bedoeling van Richtlijn 3.1

De bedoeling van deze richtlijn is om mogelijk te maken dat tekstcontent wordt gelezen door gebruikers en door hulptechnologie, en om te garanderen dat informatie die nodig is om content te begrijpen beschikbaar is.

Mensen met functiebeperkingen beleven tekst op verschillende manieren. Voor sommigen is de beleving visueel; voor anderen auditief; voor weer anderen zowel visueel als auditief. Sommige gebruikers hebben grote moeite met het herkennen van geschreven woorden, maar begrijpen niettemin zeer ingewikkelde en specialistische documenten als de tekst hardop wordt gelezen, of wanneer belangrijke processen en ideeën visueel worden geïllustreerd of in gebarentaal worden vertolkt. Voor sommige gebruikers is het moeilijk om de betekenis van een woord of uitdrukking af te leiden uit de context, vooral als het woord of de uitdrukking op een ongebruikelijke manier wordt gebruikt, of er een speciale betekenis aan is gegeven. Voor deze gebruikers kan het vermogen om te lezen en te begrijpen afhangen van de beschikbaarheid van specifieke definities of de voluit geschreven vorm van acroniemen of afkortingen. User agents, met inbegrip van zowel spraakgestuurde als grafische applicaties, zijn mogelijk niet in staat om tekst correct weer te geven tenzij de taal en de strekking van de tekst worden geïdentificeerd. Terwijl dit voor de meeste gebruikers maar kleine problemen zijn, kunnen ze voor gebruikers met functiebeperkingen enorme barrières opwerpen. In gevallen waarin de betekenis niet kan worden vastgesteld zonder uitspraakinformatie (zoals bij bepaalde Japanse Kanji-karakters), moet er ook uitspraakinformatie beschikbaar zijn.

Succescriterium 3.1.4 Afkortingen

3.1.4 Afkortingen: Er is een mechanisme beschikbaar voor de identificatie van de voluit geschreven vorm of betekenis van afkortingen. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat gebruikers toegang krijgen tot de voluit geschreven vorm van afkortingen.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.1.4

Dit Succescriterium kan nuttig zijn voor mensen die:

 • moeite hebben om woorden te ontcijferen;

 • afhankelijk zijn van schermvergroters (vergroting kan contextuele aanwijzingen verminderen);

 • een beperkt geheugen hebben;

 • moeite hebben met het gebruik van context om iets beter te begrijpen.

Afkortingen kunnen sommige lezers op verschillende manieren in de war brengen:

 • Sommige afkortingen zien er niet uit als gewone woorden en kunnen niet volgens de gebruikelijke taalregels worden uitgesproken. Het Nederlandse woord "kilometer" wordt bijvoorbeeld afgekort tot "km", wat niet overeenkomt met enig Nederlands woord of foneem. De gebruiker moet weten dat "km" een afkorting is voor het woord "kilometer" om het goed te zeggen.

 • Soms betekent dezelfde afkorting verschillende dingen in verschillende contexten. Zo is in de zin "je kunt bv. een bv opzetten", de eerste "bv." een afkorting van "bijvoorbeeld" en de tweede "bv" een afkorting van het woord "besloten vennootschap". Gebruikers moeten de context kunnen begrijpen om te weten wat de afkorting betekent.

 • Sommige letterwoorden worden gespeld als gewone woorden, maar anders gebruikt. "SPIRIT" is een afkorting voor "Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht". Het verwijst ook naar het synoniem voor "geestelijke kracht".

 • Sommige afkortingen klinken als gewone woorden, maar worden anders gespeld. Zo wordt de afkorting voor de stichting Strijd tegen Overgewicht en Bewegingsarmoede, S T O B, uitgesproken als het woord "stop".

Het zou ook nuttig kunnen zijn voor mensen met visuele beperkingen die:

 • de context kwijtraken als ze inzoomen met een schermvergroter.

Definities
mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

afkorting

verkorte vorm van een woord, zin of naam waar de afkorting geen deel van de taal is geworden

Opmerking 1: hier zijn inbegrepen letterwoorden en acroniemen waarbij:

 1. letterwoorden verkorte vormen zijn van een naam of zin die zijn samengesteld uit de beginletters van woorden of lettergrepen die in die naam of zin bevat zijn

  Opmerking 1: niet gedefinieerd in alle talen.

  Voorbeeld 1: SNCF is een Frans letterwoord dat de beginletters bevat van de Société Nationale des Chemins de Fer, de Franse nationale spoorwegen.

  Voorbeeld 2: ESP is een letterwoord voor extra-zintuiglijke perceptie (extrasensory perception).

 2. acroniemen zijn afgekorte vormen die zijn samengesteld uit de beginletters of delen van andere woorden (in een naam of zin) die soms uitgesproken worden als een woord

  Voorbeeld: NOAA is een acroniem dat samengesteld is uit de beginletters van de National Oceanic and Atmospheric Administration in de Verenigde Staten.

Opmerking 2: sommige bedrijven hebben wat ooit een letterwoord was aangenomen als hun bedrijfsnaam. In deze gevallen is de nieuwe naam van het bedrijf de letters (bijvoorbeeld Ecma) en het woord wordt niet langer beschouwd als een afkorting.

Voldoen aan succescriterium 3.1.4 Afkortingen (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als de afkorting binnen de webpagina slechts één betekenis heeft:
 1. G102: De voluit geschreven vorm of verklaring van een afkorting bieden

  ; voor de eerste keer dat het op een webpagina voorkomt, gebruik makend van een van de volgende technieken:

  • G97: Bij het eerste gebruik van de afkorting direct ervoor of erna de voluit geschreven vorm aanbieden

  • G55: Linken naar definities

  • H28: Definities aanbieden van afkortingen door gebruik van het abbr element (HTML)

  • PDF8: Definities aanbieden van afkortingen met een /E invoer voor een structuurelement (PDF)

 2. G102: De voluit geschreven vorm of verklaring van een afkorting bieden

  ; voor elke keer dat het op een webpagina voorkomt, gebruik makend van een van de volgende technieken:

  • G55: Linken naar definities

  • G62: Een verklarende woordenlijst aanbieden

  • H60: Gebruik van het link element om naar een verklarende woordenlijst te linken (HTML)

  • G70: Een functie aanbieden om een online woordenboek te doorzoeken

  • H28: Definities aanbieden van afkortingen door gebruik van het abbr element (HTML)

  • PDF8: Definities aanbieden van afkortingen met een /E invoer voor een structuurelement (PDF)

Situatie B: Als de afkorting binnen dezelfde webpagina verschillende betekenissen heeft:
 1. G102: De voluit geschreven vorm of verklaring van een afkorting bieden

  ; voor elke keer dat het op een webpagina voorkomt, gebruik makend van een van de volgende technieken:

  • G55: Linken naar definities

  • H28: Definities aanbieden van afkortingen door gebruik van het abbr element (HTML)

  • PDF8: Definities aanbieden van afkortingen met een /E invoer voor een structuurelement (PDF)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Unieke afkortingen gebruiken op een webpagina (toekomstige link)

 • Visuele opmaak gebruiken om gebruikers afkortingen te helpen herkennen (toekomstige link)

 • Toegang bieden tot een sprekend woordenboek, om gebruikers te helpen die moeite kunnen hebben met het ontcijferen van geschreven definities (toekomstige link)

 • Stemgestuurd zoek in een woordenboek aanbieden, zodat gebruikers die moeite hebben met typen of spelling het woord kunnen uitspreken waarvan ze de definitie nodig hebben (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.1

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Aangeven wat kan worden verwacht van content op een pagina die afkomstig is van ongecontroleerde bronnen (toekomstige link)

 • Vertaling naar gebarentaal aanbieden voor alle content (toekomstige link)

 • De meest duidelijke en eenvoudige taal gebruiken die geschikt is voor de content (toekomstige link)

 • In het midden uitgelijnde tekst vermijden (toekomstige link)

 • Test vermijden die is uitgevuld (zowel aan de linker- als aan de rechtermarge), op een manier die leidt to slechte spatiëring tussen woorden of letters (toekomstige link)

 • Links uitgelijnde tekst gebruiken voor talen die van links naar rechts worden geschreven en rechts uitgelijnde tekst voor talen die van rechts naar links worden geschreven (toekomstige link)

 • De breedte van een tekstkolom beperken (toekomstige link)

 • Grote stukken cursieve tekst vermijden (toekomstige link)

 • Overmatig gebruik van verschillende stijlen op een individuele pagina en op websites vermijden (toekomstige link)

 • Links visueel onderscheidbaar maken (toekomstige link)

 • Afbeeldingen, illustraties, video, geluid of symbolen gebruiken om betekenis te verduidelijken (toekomstige link)

 • Concrete voorbeelden aanbieden om de betekenis van content te verduidelijken (toekomstige link)

 • Een achtergrond in een lichte pastelkleur gebruiken in plaats van een witte achtergrond achter zwarte tekst (toekomstige link)

 • Onnodig gebruik vermijden van unieke bedieningselementen van de gebruikersinterface (toekomstige link)

 • Hoofdletters en kleine letter gebruiken in overeenstemming met de spellingsregels van de taal van de tekst (toekomstige link)

 • Ongebruikelijke woorden in een vreemde taal vermijden (toekomstige link)

 • Versies in gebarentaal aanbieden van informatie, ideeën en processen die moeten worden begrepen om de content te kunnen gebruiken (toekomstige link)

 • Van elke verwijzing naar een plaats op een webpagina een link maken naar die plaats (toekomstige link)

 • Bij een verwijzing naar een kop of titel de volledige tekst van de titel opnemen (toekomstige link)

 • Eenvoudig leesbare versies aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

 • Een versie in gebarentaal aanbieden van basisinformatie over een verzameling webpagina's, inclusief informatie over hoe contact kan worden opgenomen met de webmaster (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: