Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.10 Paragraafkoppen

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.10 Paragraafkoppen

2.4.10 Paragraafkoppen: Paragraafkoppen worden gebruikt om de content te structureren. (Niveau AAA)

Opmerking 1: "kop" wordt in algemene zin gebruikt met inbegrip van titels en andere manieren om een kop aan verschillende soorten content te geven.

Opmerking 2: dit succescriterium betreft paragrafen binnen de tekst, niet componenten van de gebruikersinterface. Componenten van de gebruikersinterface vallen onder Succescriterium 4.1.2.

Niveau van conformiteit

AAA

De bedoeling van dit Succescriterium is om koppen aan te bieden voor paragrafen van een webpagina, als de pagina in paragrafen is gestructureerd. Lange documenten worden bijvoorbeeld vaak opgedeeld in een aantal hoofdstukken; hoofdstukken hebben subonderwerpen, subonderwerpen zijn onderverdeeld in meerdere paragrafen, die op hun beurt zijn onderverdeeld in alinea's, enzovoort. Als er sprake is van paragrafen, hebben ze ter introductie koppen nodig. Dit geeft duidelijk de structuur van de content weer, vergemakkelijkt het navigeren binnen de content en biedt mentale "handvatten" die helpen om de content te begrijpen. Er kunnen aan de paragraafkoppen nog andere pagina-elementen worden toegevoegd om de presentatie te verbeteren (zoals horizontale lijnen en kaders), maar visuele presentatie is niet voldoende om paragrafen in een document te identificeren.

Deze voorwaarde maakt deel uit van Niveau AAA, omdat het niet op alle soorten content kan worden toegepast en omdat het niet altijd mogelijk is om koppen in te voegen. Als er bijvoorbeeld een reeds bestaand document op internet wordt geplaatst, kunnen er alleen koppen worden ingevoegd die de auteur al in het oorspronkelijke document had opgenomen. Of een lange brief heeft vaak betrekking op verschillende onderwerpen, maar het zou heel vreemd zijn om koppen in een brief aan te brengen. Als een document echter wel kan worden opgedeeld in paragrafen met koppen, vergemakkelijkt dit zowel het begrip als de navigatie.

  • Mensen die blind zijn, weten wanneer ze van de ene paragraaf op een webpagina naar een andere zijn gegaan en weten welk doel elke paragraaf dient.

  • Mensen met bepaalde leerbeperkingen kunnen met behulp van de koppen gemakkelijker de structuur van de content op de pagina als geheel begrijpen.

  • Mensen die content met behulp van een toetsenbord navigeren, kunnen de focus van kop naar kop laten verspringen, wat hen in staat stelt snel content te vinden die hen interesseert.

  • Op pagina's waarin content automatisch wordt geactualiseerd, kunnen koppen worden gebruikt om snel toegang te krijgen tot geactualiseerde content.

Definities
paragraaf

Een op zichzelf staand gedeelte van geschreven content die gaat over één of meer gerelateerde onderwerpen of ideeën

Opmerking: een paragraaf kan bestaan uit één of meer alinea's en grafieken, tabellen, lijsten en subparagrafen bevatten.

component van de gebruikersinterface

een deel van de content die door gebruikers wordt waargenomen als een enkel bedieningselement voor een duidelijke functie

Opmerking 1: meerdere componenten van de gebruikersinterface kunnen geïmplementeerd worden als een enkel programmeerbaar element. Componenten zoals hier bedoeld zijn niet gebonden aan programmeertechnieken, maar aan wat de gebruiker waarneemt als aparte bedieningselementen.

Opmerking 2: componenten van de gebruikersinterface omvatten formulierelementen en links, evenals door scripts gegenereerde componenten.

Voorbeeld: een applet heeft een "bedieningselement" die gebruikt kan worden om per regel of pagina of op willekeurige wijze door content te bewegen. Aangezien elk van die drie een naam zou moeten hebben en onafhankelijk instelbaar zou moeten zijn, zouden ze elk een "component van de gebruikersinterface" zijn

Voldoen aan succescriterium 2.4.10 Paragraafkoppen (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.10 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G141: Een webpagina organiseren met gebruik van koppen

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.10 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • De 'Live' eigenschap gebruiken om live regions te markeren (toekomstige link) (ARIA)

  • Mechanismen aanbieden om te navigeren naar verschillende secties van een webpagina (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.10 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: