Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar: Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond

Bedoeling van Richtlijn 1.4

Terwijl sommige richtlijnen erop zijn gericht om informatie beschikbaar te maken in een vorm die in alternatieve formats kan worden gepresenteerd, gaat het er in deze richtlijn om dat mensen met functiebeperkingen op een zo gemakkelijk mogelijke manier de standaardpresentatie waar kunnen nemen. Hierbij gaat het er hoofdzamelijk om dat het gebruikers gemakkelijker wordt gemaakt om voorgrondinformatie van de achtergrond te scheiden. Voor visuele presentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat informatie die boven op een achtergrond wordt gepresenteerd voldoende met de achtergrond contrasteert. Voor audiopresentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat voorgrondgeluiden voldoende luider zijn dan de achtergrond. Individuen met visuele en auditieve functiebeperkingen hebben veel meer moeite om voorgrond- en achtergrondinformatie te scheiden.

Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

1.4.4 Herschalen van tekst: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat visueel weergegeven tekst, waaronder op tekst gebaseerde bedieningselementen (tekstkarakters die zo zijn weergegeven dat ze kunnen worden gezien [in tegenstelling tot teksttekens die nog in datavorm staan, bijvoorbeeld ASCII]), met succes kunnen worden vergroot, zodat de tekst direct kan worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat er hulptechnologie hoeft te worden gebruikt, zoals een schermvergroter. Gebruikers kunnen er baat bij hebben om alle content op de webpagina te schalen, maar tekst is het meest essentieel.

Het schalen van content is primair de verantwoordelijkheid van een user agent. User agents die voldoen aan UAAG 1.0 IJkpunt 4.1 stellen gebruikers in staat tekstschaal te configureren. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om webcontent te creëren die de user agent niet belemmert bij het effectief schalen van de content. Auteurs kunnen voldoen aan dit Succescriterium door te verifiëren dat de content niet interfereert met de ondersteuning van de user agent voor tekstvergroting, inclusief op tekst gebaseerde bedieningselementen, of door direct ondersteuning te bieden voor het herschalen van tekst of het veranderen van de lay-out. Een voorbeeld van directe ondersteuning zou kunnen zijn om door middel van server-side script verschillende stylesheets aan te wijzen.

De auteur kan er niet op rekenen dat de user agent voor HTML content voldoet aan dit Succescriterium, als gebruikers geen toegang hebben tot een user agent die inzoomen ondersteunt. Bijvoorbeeld als ze in een omgeving werken die vereist dat ze gebruikmaken van IE 6 of Firefox.

Als de auteur een technologie gebruikt waarvan de user agents geen ondersteuning bieden voor inzoomen, is de auteur ervoor verantwoordelijk om direct dit soort functionaliteit aan te bieden, of om content aan te bieden die kan werken met het soort functionaliteit die door de user agent wordt aangeboden. Als de user agent geen functionaliteit voor inzoomen aanbiedt, maar wel toelaat dat de gebruiker de tekstgrootte verandert, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om te kunnen garanderen dat de content bruikbaar blijft als de tekstgrootte wordt veranderd.

Sommige componenten van de gebruikersinterface die functioneren als een label en door de gebruiker moeten worden geactiveerd om toegang te krijgen tot content zijn niet breed genoeg om plaats te bieden aan de content van het label. Bijvoorbeeld, in Web mail-applicaties is de onderwerpkolom mogelijk niet breed genoeg om plaats te bieden aan elke mogelijke onderwerpregel, maar door de onderwerpregel te activeren komt de gebruiker in het volledige bericht met de complete onderwerpregel. In webgerelateerde spreadsheets, kan celcontent die te lang is om in een kolom te worden getoond, worden ingekort, en de complete content van de cel komt ter beschikking van de gebruiker als de cel de focus krijgt. De content van een component van de gebruikersinterface kan ook te breed worden in gebruikersinterfaces waarbij de gebruiker de kolombreedte kan aanpassen. In dergelijke componenten van de gebruikersinterface is terugloop geen vereiste; inkorten is acceptabel als de volledige content van de component bij focus of na activering door de gebruiker beschikbaar wordt en als de gebruiker op de een of andere manier naast de melding dat de content is ingekort ook de melding krijgt dat deze informatie toegankelijk is.

Content voldoet aan dit Succescriterium als deze tot 200% kan worden geschaald, dat wil zeggen, tot tweemaal de breedte en hoogte. Auteurs zullen schalen mogelijk boven deze grens ondersteunen; naarmate schalen echter extremer wordt, kunnen adaptieve lay-outs bruikbaarheidproblemen met zich meebrengen. Woorden kunnen bijvoorbeeld te breed zijn om in de beschikbare horizontale ruimte te passen, zodat ze worden ingekort; als gevolg van restricties in de lay-out kan tekst met andere content overlappen als het wordt geschaald; of er past slechts één woord van een zin op een regel, waardoor de zin als een verticale tekstkolom wordt getoond die moeilijk te lezen is.

De werkgroep vindt dat 200% een redelijke voorziening is die een grote variatie aan ontwerpen en lay-outs kan ondersteunen, en een aanvulling biedt op oudere schermvergroters die minimaal 200% vergroten. Boven de 200%, kan inzoomen (wat tekst, afbeeldingen en lay-out vergroot en een grotere pagina oplevert, zodat misschien zowel horizontaal als verticaal gescrolld moet worden) effectiever zijn dan tekst vergroten. Gewoonlijk zou er in zo'n situatie hulptechnologie worden gebruikt die ondersteuning biedt voor inzoomen en die de content betere toegankelijk kan maken dan pogingen van de auteur om de gebruiker direct te ondersteunen.

Opmerking: Afbeeldingen van tekst zijn minder goed te schalen dan tekst, doordat ze vaak korrelig worden, en daarom stellen we voor om waar mogelijk gebruik te maken van tekst. Het is voor afbeeldingen van tekst bovendien moeilijker om voor- en achtergrondcontrasten en kleurcombinaties aan te passen, die voor sommige gebruikers noodzakelijk zijn.

Zie ook Begrijpen Succescriterium 1.4.8 Visuele weergave.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.4.4
 • Dit Succescriterium helpt mensen met beperkt zicht door hen in content de tekstgrootte te laten aanpassen, zodat ze de tekst kunnen lezen.

Definities
ondertitels voor doven en slechthorenden

gesynchroniseerd visueel en/of tekstalternatief voor zowel gesproken als andersoortige audio-informatie, die bedoeld is om de mediacontent te begrijpen

Opmerking 1: ondertitels voor doven en slechthorenden zijn vergelijkbaar met ondertitels voor dialoog, behalve dat ondertitels voor doven en slechthorenden niet alleen de inhoud van de gesproken dialoog overbrengen, maar ook equivalenten voor andersoortige audio-informatie die nodig is om de programma-inhoud te begrijpen, met inbegrip van geluidseffecten, muziek, gelach, locatie en identificatie van de spreker.

Opmerking 2: gesloten ondertitels voor doven en slechthorenden zijn equivalenten die bij sommige spelers aan- en uitgezet kunnen worden.

Opmerking 3: open ondertitels voor doven en slechthorenden zijn alle ondertitels voor doven en slechthorenden die niet uitgezet kunnen worden. Bijvoorbeeld, als ondertitels voor doven en slechthorenden visueel equivalente afbeeldingen van tekst zijn, ingebed in video.

Opmerking 4: ondertitels voor doven en slechthorenden horen relevante informatie in de video niet onduidelijk te maken of in de weg te staan.

Opmerking 5: in sommige landen worden ondertitels voor doven en slechthorenden ondertitels genoemd.

Opmerking 6: audiodescripties kunnen ondertitels voor doven en slechthorenden krijgen, maar dat hoeft niet, aangezien het beschrijvingen zijn van informatie die visueel al gepresenteerd wordt.

afbeelding van tekst

tekst die in niet-tekstuele vorm (bijvoorbeeld een afbeelding) is weergegeven om een bijzonder visueel effect te realiseren

Opmerking: tekst die onderdeel is van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, valt hier niet onder.

Voorbeeld: iemands naam op een naamkaartje in een foto.

tekst

sequentie van karakters die door software bepaald kan worden, waar de sequentie iets in menselijke taal uitdrukt

hulptechnologie (zoals gebruikt in dit document)

hardware en/of software die handelt als een user agent, of samen met een algemeen gangbare user agent optreedt, om functionaliteit aan te bieden om te voldoen aan de eisen van gebruikers met functiebeperkingen die verder gaan dan wat door gangbare user agents wordt aangeboden

Opmerking 1: door een hulptechnologie aangeboden functionaliteit omvat alternatieve vormen van weergave (bijvoorbeeld als synthetische spraak of vergrote content), alternatieve invoermethoden (bijvoorbeeld stem), aanvullende navigatie- of oriëntatiemechanismen, en contenttransformaties (bijvoorbeeld om tabellen toegankelijker te maken).

Opmerking 2: hulptechnologieën communiceren vaak gegevens en boodschappen met algemeen gangbare user agents door APIs te gebruiken en te monitoren.

Opmerking 3: het verschil tussen algemeen gangbare user agents en hulptechnologieën is niet absoluut. Veel gangbare user agents bieden een aantal opties aan om mensen met een functiebeperking te helpen. Het fundamentele verschil is dat gangbare user agents mikken op brede en diverse doelgroepen die doorgaans mensen met en zonder functiebeperkingen bevatten. Hulptechnologieën mikken op nauwkeurig gedefinieerde bevolkingsgroepen van gebruikers met specifieke functiebeperkingen. De door een hulptechnologie geleverde assistentie is meer specifiek en geschikt voor de behoeften van de beoogde gebruikers. De algemeen gangbare user agent kan belangrijke functionaliteit leveren aan hulptechnologieën als het oproepen van webcontent uit programmaobjecten of het parsen van opmaak tot identificeerbare pakketten.

Voorbeeld: hulptechnologieën die belangrijk zijn in de context van dit document omvatten onder andere:

 • schermvergroters en andere visuele leeshulpmiddelen, die gebruikt worden door mensen met visuele, perceptuele en physical print functiebeperkingen om lettertype, grootte, spatiëring, kleur, synchronisatie met spraak, etc. te veranderen om de visuele leesbaarheid van de weergegeven tekst en afbeeldingen te verbeteren;

 • schermlezers, die gebruikt worden door mensen die blind zijn om tekstuele informatie te lezen door middel van synthetische spraak of braille;

 • software die tekst in synthetische spraak omzet, gebruikt door mensen met cognitieve, taal- en leermoeilijkheden;

 • spraakherkenningsoftware, die gebruikt kan worden door mensen met bepaalde fysieke functiebeperkingen;

 • alternatieve toetsenborden, die gebruikt worden door mensen met bepaalde fysieke functiebeperkingen om het toetsenbord te simuleren (met inbegrip van alternatieve toetsenborden die "head pointers", eenknopsschakelaars, zuig-/blaasschakelaars en andere speciale invoerapparatuur gebruiken).;

 • alternatieve aanwijsapparaten, die gebruikt worden door mensen met zekere fysieke functiebeperkingen om muisaanwijzing en knopactiveringen te simuleren.

Voldoen aan succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G142: Gebruik van een technologie die ondersteund wordt door de zoomfunctionaliteit van algemeen beschikbare user agents

 2. SL22: Ondersteuning van de zoomfunctie van de browser in Silverlight (Silverlight)

 3. SL23: Een style switcher gebruiken om de letters te vergroten van Silverlight tekstelementen (Silverlight)

 4. Garanderen dat tekst-containers herschalen als de tekst wordt herschaald EN gebruik van maten die in verhouding staan tot andere maten in de content door een of meer van de volgende technieken te gebruiken:

  • C28: Specificatie van de omvang van tekst-containers met gebruik van em-eenheden (CSS)

  • Technieken voor relatieve maten

   • C12: Gebruik van percentage voor lettergrootten (CSS)

   • C13: Gebruik van benoemde lettergrootten (CSS)

   • C14: Gebruik van em-eenheden voor lettergrootten (CSS)

  • Technieken voor het herschalen van tekst-containers

   • SCR34: Formaat en positie berekenen op een manier die meeschaalt met de tekstgrootte (Scripting)

   • G146: Gebruik van flexibele lay-out

 5. G178: Bedieningselementen op de webpagina aanbieden die gebruikers in staat stellen om de grootte van alle tekst op de pagina stapsgewijs tot 200 procent te wijzigen

 6. G179: Garanderen dat geen content of functionaliteit verloren gaat wanneer de tekst herschaalt en de elementen waarin de tekst is geplaatst niet in breedte veranderen

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Standaard grote letters aanbieden (toekomstige link)

 • Percentage van de paginagrootte gebruiken voor de grootte van containers (toekomstige link)

 • Voorkomen dat letters kleiner kunnen worden gemaakt dan de standaardwaarde van de user agent (toekomstige link)

  Noot: De redacteur zal niet weten wat de lettergrootte is, maar zou moeten vermijden dat geschaald kan worden naar een percentage dat minder is dan 100%

 • In het middel uitgelijnde tekst vermijden (toekomstige link)

 • Voldoende ruimte aanbieden tussen regels en tussen kolommen (toekomstige link)

 • Voldoende verschillende groottes aanbieden van niet-tekstuele content als hiervoor geen gelijkwaardig toegankelijk alternatief voor kan worden aangeboden (toekomstige link)

 • Het gebruik van tekst in rasterafbeeldingen vermijden (toekomstige link)

 • Servergebaseerde scripts gebruiken om afbeeldingen van tekst te schalen (toekomstige link)

 • C17: Schaling van formulierelementen die tekst bevatten (CSS)

 • Er voor zorgen dat tekst in een rasterafbeelding ten minste 18 punt is (toekomstige link)

 • Tekst verkleinen tot 50% (toekomstige link)

 • C20: Gebruik van relatieve maten om kolombreedten in te stellen, zodat regels gemiddeld 80 karakters of minder kunnen zijn als de browser wordt herschaald (CSS)

 • C22: Gebruik van CSS om de visuele presentatie van tekst te regelen (CSS)

 • Een mechanisme aanbieden waarmee ondertitels kunnen worden vergroot (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 1.4

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Leesbare fonts gebruiken (toekomstige link)

 • Er voor zorgen dat tekst in afbeeldingen van tekst ten minste 14 punts is en een goed contrast heeft (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden van zeer goed zichtbare markering voor links of bedieningselementen, zodra ze de toetsenbordfocus krijgen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F69: Voldoet niet aan Succescriterium 1.4.4 doordat tekst, afbeeldingen of bedieningselementen bij het herschalen tot 200 procent worden afgesneden, worden ingekort, of slecht waarneembaar worden

 • F80: Voldoet niet aan Succescriterium 1.4.4 als op tekst gebaseerde bedieningselementen van formulieren niet herschalen als visueel weergegeven tekst wordt herschaald tot 200 procent

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: