Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media

Bedoeling van Richtlijn 1.2

Het doel van deze richtlijn is om toegang te bieden tot op tijd gebaseerde en gesynchroniseerde media. Hieronder vallen de volgende media:

Om het gemakkelijk te maken voor auteur om snel vast te stellen welke succescriteria van toepassing zijn op hun content, wordt het mediatype waar elk succescriterium betrekking op heeft vermeld in zijn korte naam.

Voor louter-geluid of louter-videobeeldmedia, hoeft u alleen die succescriteria toe te passen die "louter-geluid" of "louter-videobeeld" in hun korte naam hebben staan. Als uw media niet louter-geluid of louter-videobeeld zijn, zijn alle overige succescriteria van toepassing.

Media kunnen daarnaast live of vooraf opgenomen zijn. Elk van de korte namen van de succescriteria vermeldt duidelijk of het desbetreffende succescriterium betrekking heeft op live of vooraf opgenomen media.

Gesynchroniseerde media worden in de verklarende woordenlijst omschreven als:

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

Let wel dat hieronder een audiobestand valt dat vergezeld gaat van interactie, alsook een louter-videobeeldbestand dat interactie met zich meebrengt. Deze worden behandeld, omdat er op een bepaald moment interactie moet plaatsvinden. Het aanbieden van een teksttranscriptie die luidt: "Klik nu voor meer informatie" zou weinig nut hebben, omdat de lezer niet zou weten wanneer er "nu" werd gezegd. In verband hiermee zouden er gesynchroniseerd ondertitels nodig zijn.

Soms is er zoveel dialoog dat audiodescriptie niet in de bestaande pauzes in de dialoog past. De optie op Niveau A om in plaats van audiodescriptie een alternatief aan te bieden voor op tijd gebaseerde media zou toegang bieden tot alle informatie in de gesynchroniseerde media. Deze optie biedt ook toegang tot de visuele informatie in niet-visuele vorm als er om de een of andere reden geen audiodescriptie wordt aangeboden.

Voor gesynchroniseerde media die interactie met zich meebrengen, kunnen er interactieve elementen (zoals links) wordt ingebed in het alternatief voor op tijd gebaseerde media.

Deze richtlijn omvat (op Niveau AAA) ook gebarentaalvertolking voor gesynchroniseerde media en een aanpak die verlengde audiodescriptie heet. In verlengde audiodescriptie wordt het beeld zo nu en dan bevroren, zodat er meer audiodescriptie kan plaatsvinden dan in de bestaande pauzes in de dialoog mogelijk is. In dit geval bouwen succescriteria op hogere niveaus voort op de eisen van succescriteria op lagere niveaus met als doel het hanteren van cumulatieve, progressief sterkere eisen.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om mensen die blind zijn of een visuele functiebeperking hebben toegang te bieden tot de visuele informatie in een gesynchroniseerde mediapresentatie. Dit Succescriterium beschrijft twee benaderingen, die beide kunnen worden gebruikt.

Eén benadering is om een audiodescriptie van de videocontent aan te bieden. De audiodescriptie breidt het geluidsspoor van de presentatie uit met de informatie die nodig is als het videospoor niet beschikbaar is. Tijdens bestaande pauzes in dialogen biedt audiodescriptie informatie over handelingen, personages, scènewisselingen en tekst op het scherm die in het hoofdgeluid niet worden beschreven of hardop genoemd.

De andere benadering brengt met zich mee dat alle informatie in de gesynchroniseerde media (zowel visueel als auditief) in tekstvorm wordt aangeboden. Een alternatief voor op tijd gebaseerde media biedt een doorlopende beschrijving van alles wat er in de gesynchroniseerde mediacontent plaatsvindt. Het alternatief voor op tijd gebaseerde media is te lezen als een toneelstuk of een boek. Anders dan audiodescriptie blijft de beschrijving van het videospoor niet beperkt tot de pauzes in de bestaande dialoog. Er worden complete beschrijvingen aangeboden van alle visuele informatie, inclusief visuele context, handelingen en gezichtsuitdrukkingen van de acteurs en al het overige visuele materiaal. Aanvullend hierop worden andersoortige geluiden (gelach, stemmen buiten beeld, enzovoort) beschreven en worden transcripties van alle dialogen inbegrepen. De volgorde van beschrijvingen en dialoogtranscripties is gelijk aan de volgorde in de gesynchroniseerde media zelf. Als gevolg hiervan kan het alternatief voor op tijd gebaseerde media een veel completere weergave bieden van de gesynchroniseerde mediacontent dan alleen audiodescriptie.

Als de gesynchroniseerde mediapresentatie enige interactie behelst (bijvoorbeeld "druk nu om de vraag te beantwoorden") zou het alternatief voor op tijd gebaseerde media hyperlinks aanbieden, of wat er anders nodig is om dezelfde functionaliteit aan te bieden.

Opmerking 1:Voor 1.2.3, 1.2.5,en 1.2.7 geldt dat als alle informatie in het videospoor al wordt aangeboden in het geluidsspoor, er geen audiodescriptie nodig is.

Opmerking 2: 1.2.3, 1.2.5, en 1.2.8 overlappen elkaar enigszins. Deze overlapping is bedoeld om de auteur op het minimumniveau van conformiteit wat meer keuze te bieden, en om op hogere niveaus aanvullende eisen te stellen. Op Niveau A in Succescriterium 1.2.3 hebben auteurs de keuze tussen een audiodescriptie, of een volledig tekstalternatief aanbieden. Als ze op Niveau AA willen conformeren, moeten auteurs onder Succescriterium 1.2.5 een audiodescriptie aanbieden - een eis waaraan ze al voldoen als ze kiezen voor dat alternatief voor 1.2.3, en anders een aanvullende eis. Op niveau AAA onder Succescriterium 1.2.8 moeten ze een verlengde tekstbeschrijving aanbieden. Dit is een aanvullende eis als aan zowel 1.2.3 als 1.2.5 is voldaan door alleen een audiodescriptie aan te bieden. Als echter aan 1.2.3 is voldaan door een tekstbeschrijving aan te bieden, en als is voldaan aan de eis van 1.2.5 met betrekking tot een audiodescriptie, voegt 1.2.8 geen nieuwe eisen toe.

Zie ook Begrijpen Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (Vooraf opgenomen), Begrijpen Succescriterium 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen) en Begrijpen Succescriterium 1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen).

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.2.3
 • Dit Succescriterium kan mensen helpen die moeite hebben met het bekijken van videocontent of andere gesynchroniseerde mediacontent, onder wie mensen die moeite hebben met het waarnemen of begrijpen van bewegende beelden.

Definities
alternatief voor op tijd gebaseerde media

document dat in correcte volgorde gegeven tekstbeschrijvingen van op tijd gebaseerde visuele en auditieve informatie bevat en een middel aanbiedt om de uitkomsten van om het even welke op tijd gebaseerde interactie te realiseren

Opmerking: een scenario dat gebruikt wordt om de gesynchroniseerde-media-content te creëren zou alleen aan deze definitie voldoen als het verbeterd werd om de uiteindelijke gesynchroniseerde media na editing accuraat te representeren.

audiodescriptie

gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen

Opmerking 1: audiodescriptie van video levert informatie over handelingen, personages, sceneveranderingen, tekst op het scherm en andere visuele content.

Opmerking 2: bij standaard audiodescriptie wordt de gesproken tekst toegevoegd tijdens bestaande pauzes in de dialoog. (Zie ook verlengde audiodescriptie.)

Opmerking 3: waar alle video-informatie al aangeboden wordt in bestaande audio, is geen aanvullende audiodescriptie nodig.

Opmerking 4: wordt ook wel "videobeschrijving" genoemd.

vooraf opgenomen

informatie die niet live is

video

de technologie van bewegende of opeenvolgende plaatjes of afbeeldingen

Opmerking: video kan gemaakt worden van animatiebeelden of fotografische beelden of beide.

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

mediumalternatief voor tekst

medium dat niet meer informatie presenteert dan al in de tekst wordt gepresenteerd (direct of via tekstalternatieven)

Opmerking: er wordt een mediumalternatief voor tekst aangeboden voor degenen die baat hebben bij alternatieve representaties van tekst. Mediumalternatieven voor tekst kunnen louter-geluid, louter-videobeeld (waaronder gebarentaalvideo), of audio-video zijn.

Voldoen aan succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G69: Een alternatief aanbieden voor op tijd gebaseerde media

  door middel van een van de volgende technieken
  • G58: Een link naar het alternatief voor op tijd gebaseerde media vlak naast de niet-tekstuele content plaatsen

  • SL17: Een statische alternatief aanbieden voor Silverlight media die wordt afgespeeld in een MediaElement (Silverlight)

 2. Linken naar het alternatief voor op tijd gebaseerde media door middel van een van de volgende technieken

  • H53: Gebruik van de body van het object element (HTML)

 3. G78: Een tweede, door de gebruiker te selecteren, geluidsspoor aanbieden dat ook audiodescriptie bevat

 4. G78: Een tweede, door de gebruiker te selecteren, geluidsspoor aanbieden dat ook audiodescriptie bevat

  EN

  SL1: Toegang tot alternatieve geluidssporen in Silverlight media (Silverlight)

 5. G173: Een versie van een film met audiodescriptie aanbieden

  door middel van een van de volgende:
  • SM6: Audiodescriptie aanbieden in SMIL 1.0 (SMIL)

  • SM7: Audiodescriptie aanbieden in SMIL 2.0 (SMIL)

  • FLASH26: Audiodescriptie toevoegen aan Flash video (Flash)

  • SL1: Toegang tot alternatieve geluidssporen in Silverlight media (Silverlight)

  • Door middel van een speler die geluid en video ondersteunt

 6. G8: Een film aanbieden met verlengde audiodescriptie

  door middel van een van de volgende:
  • SM1: Verlengde audiodescriptie toevoegen in SMIL 1.0 (SMIL)

  • SM2: Verlengde audiodescriptie toevoegen in SMIL 2.0 (SMIL)

  • FLASH26: Audiodescriptie toevoegen aan Flash video (Flash)

  • SL1: Toegang tot alternatieve geluidssporen in Silverlight media (Silverlight)

  • Door middel van een speler die geluid en video ondersteunt

 7. G203: Een statisch tekstalternatief gebruiken voor de beschrijving van beeld in een videofragment dat geen belangrijke op tijd gebaseerde informatie bevat ('talking head video')

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • H96: Het track element gebruiken om audiodescriptie aan te bieden (HTML)

 • Audiodescriptie aanbieden in meerdere talen in SMIL 1.0 (toekomstige link)

 • Audiodescriptie aanbieden in meerdere talen in SMIL 2.0 (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: