Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media

Bedoeling van Richtlijn 1.2

Het doel van deze richtlijn is om toegang te bieden tot op tijd gebaseerde en gesynchroniseerde media. Hieronder vallen de volgende media:

Om het gemakkelijk te maken voor auteur om snel vast te stellen welke succescriteria van toepassing zijn op hun content, wordt het mediatype waar elk succescriterium betrekking op heeft vermeld in zijn korte naam.

Voor louter-geluid of louter-videobeeldmedia, hoeft u alleen die succescriteria toe te passen die "louter-geluid" of "louter-videobeeld" in hun korte naam hebben staan. Als uw media niet louter-geluid of louter-videobeeld zijn, zijn alle overige succescriteria van toepassing.

Media kunnen daarnaast live of vooraf opgenomen zijn. Elk van de korte namen van de succescriteria vermeldt duidelijk of het desbetreffende succescriterium betrekking heeft op live of vooraf opgenomen media.

Gesynchroniseerde media worden in de verklarende woordenlijst omschreven als:

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

Let wel dat hieronder een audiobestand valt dat vergezeld gaat van interactie, alsook een louter-videobeeldbestand dat interactie met zich meebrengt. Deze worden behandeld, omdat er op een bepaald moment interactie moet plaatsvinden. Het aanbieden van een teksttranscriptie die luidt: "Klik nu voor meer informatie" zou weinig nut hebben, omdat de lezer niet zou weten wanneer er "nu" werd gezegd. In verband hiermee zouden er gesynchroniseerd ondertitels nodig zijn.

Soms is er zoveel dialoog dat audiodescriptie niet in de bestaande pauzes in de dialoog past. De optie op Niveau A om in plaats van audiodescriptie een alternatief aan te bieden voor op tijd gebaseerde media zou toegang bieden tot alle informatie in de gesynchroniseerde media. Deze optie biedt ook toegang tot de visuele informatie in niet-visuele vorm als er om de een of andere reden geen audiodescriptie wordt aangeboden.

Voor gesynchroniseerde media die interactie met zich meebrengen, kunnen er interactieve elementen (zoals links) wordt ingebed in het alternatief voor op tijd gebaseerde media.

Deze richtlijn omvat (op Niveau AAA) ook gebarentaalvertolking voor gesynchroniseerde media en een aanpak die verlengde audiodescriptie heet. In verlengde audiodescriptie wordt het beeld zo nu en dan bevroren, zodat er meer audiodescriptie kan plaatsvinden dan in de bestaande pauzes in de dialoog mogelijk is. In dit geval bouwen succescriteria op hogere niveaus voort op de eisen van succescriteria op lagere niveaus met als doel het hanteren van cumulatieve, progressief sterkere eisen.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: (Niveau A)

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succesciterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door vooraf opgenomen louter-geluid- en vooraf opgenomen louter-videocontent beschikbaar te maken voor alle gebruikers. Alternatieven voor op tijd gebaseerde media die op tekst zijn gebaseerd maken informatie toegankelijk, omdat tekst voor alle zintuigen waarneembaar kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld visueel, hoorbaar of tastbaar) om aan te sluiten bij de behoeften van de gebruiker. In de toekomst zou tekst ook kunnen worden vertaald in symbolen, gebarentaal of meer eenvoudige taalvarianten (toekomst).

Voor vooraf opgenomen videocontent hebben de auteurs de mogelijkheid om een geluidsspoor aan te bieden. Dit maakt het voor gebruikers met en zonder een visuele beperking mogelijk om content gelijktijdig te beoordelen. De aanpak kan het ook voor mensen met cognitieve, taal- en leermoeilijkheden gemakkelijker maken om de content te begrijpen, omdat deze parallel met andere content wordt gepresenteerd.

Zie ook begrijpen Succescriterium 1.2.9. Louter-geluid (live)

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.2.1
 • Dit Succescriterium helpt mensen die moeilijkheden hebben met het waarnemen van visuele content. Hulptechnologie kan tekstalternatieven hardop voorlezen, visueel weergeven of omzetten in braille.

 • Alternatieven voor op tijd gebaseerde media die op tekst zijn gebaseerd kunnen mensen helpen die moeilijkheden hebben met het begrijpen van de betekenis van vooraf opgenomen videocontent.

 • Mensen die doof of hardhorend zijn, of om enige reden moeite hebben met het begrijpen van audio-informatie kunnen de tekstpresentatie lezen. Er loopt onderzoek naar automatische vertaling van tekst in gebarentaal.

 • Mensen die doofblind zijn, kunnen de tekst in braille lezen.

 • Aanvullend hierop ondersteunt tekst de mogelijkheid om te zoeken naar niet-tekstuele content en om content op tal van manieren te converteren.

Definities
vooraf opgenomen

informatie die niet live is

louter-geluid

een op tijd gebaseerde weergave die alleen audio (geen video en geen interactie) bevat

louter-videobeeld

een op tijd gebaseerde presentatie die alleen video bevat (geen audio en geen interactie)

mediumalternatief voor tekst

medium dat niet meer informatie presenteert dan al in de tekst wordt gepresenteerd (direct of via tekstalternatieven)

Opmerking: er wordt een mediumalternatief voor tekst aangeboden voor degenen die baat hebben bij alternatieve representaties van tekst. Mediumalternatieven voor tekst kunnen louter-geluid, louter-videobeeld (waaronder gebarentaalvideo), of audio-video zijn.

alternatief voor op tijd gebaseerde media

document dat in correcte volgorde gegeven tekstbeschrijvingen van op tijd gebaseerde visuele en auditieve informatie bevat en een middel aanbiedt om de uitkomsten van om het even welke op tijd gebaseerde interactie te realiseren

Opmerking: een scenario dat gebruikt wordt om de gesynchroniseerde-media-content te creƫren zou alleen aan deze definitie voldoen als het verbeterd werd om de uiteindelijke gesynchroniseerde media na editing accuraat te representeren.

Voldoen aan succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als de content vooraf opgenomen louter-geluid is:
 1. G158: Een alternatief bieden voor op tijd gebaseerde media voor louter-geluidcontent

 2. SL17: Een statische alternatief aanbieden voor Silverlight media die wordt afgespeeld in een MediaElement (Silverlight)

Situatie B: Als de content vooraf opgenomen louter-video is:
 1. G159: Een alternatief bieden voor op tijd gebaseerde media voor louter-videobeeldcontent

 2. G166: Audio aanbieden die de belangrijke videocontent beschrijft en het als zodanig beschrijven

 3. SL17: Een statische alternatief aanbieden voor Silverlight media die wordt afgespeeld in een MediaElement (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • H96: Het track element gebruiken om audiodescriptie aan te bieden (HTML)

 • Na de gebeurtenis een transcriptie aanbieden van een live louter-geluid presentatie (toekomstige link)

 • Linken naar tekstuele informatie die vergelijkbare informatie biedt (voorbeeld: voor een webcamera die verkeersinformatie biedt kan een gemeente een link aanbieden naar een tekstuele verkeersrapportage) (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F30: Voldoet niet aan Succescriteria 1.1.1 en 1.2.1 doordat er tekstalternatieven worden gebruikt die geen alternatieven zijn (bijvoorbeeld bestandsnamen of vultekst)

 • F67: Voldoet niet aan Succescriteria 1.1.1 en 1.2.1 doordat er een lange beschrijving voor niet-tekstuele content is aangeboden die niet hetzelfde doel dient of niet dezelfde informatie presenteert

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: