Test speciale tekens met een screenreader

Op Speciale tekens en screenreaders zie je wat screenreaders voorlezen. Met onderstaande tabel kan je met je eigen voorleessoftware uitproberen of alles gelezen wordt als verwacht.

Teken
!
"
#
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
:
;
<
=
>
?
@
[
\
]
^
_
`
{
|
}
~
$
$5
€ 5,00
£
£5
¥
¥5
¤
¡
¢
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
°
±
²
³
´
µ
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
×
÷
ƒ