Audit digitale toegankelijkheid website SVB


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst
Datum
22 april 2020
Opdrachtgever
SVB, Han Sinke

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website van SVB voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website svb.nl is onderzocht tussen 23 maart en 8 april 2020. Er is op zich al heel goed rekening gehouden met toegankelijkheid. Er zijn een aantal verbeterpunten gevonden die zich richten op de techniek, bijvoorbeeld op juiste wijze omgaan met ARIA, en het toetsenbordgebruik. Voor de redactie is met name de PDF belangrijk; deze zijn al behoorlijk goed toegankelijk. In een van de PDF's ontbrak een goede markering van de koppen. Voor de designer is het goed te weten dat op een aantal plekken de kleuren aangepast moeten worden zodat de voor- en achtergrond van de focus en andere interface componenten voldoende contrast heeft. De wijze waarop helpteksten via een vraagtekenknop worden getoond moeten eenduidig en toegankelijk worden gemaakt.
Houdt er rekening mee dat veel van de bevindingen op gelijksoortige pagina's elders op de website kunnen voorkomen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam websites SVB
Scope van de website
 • Alle pagina's op www.svb.nl
 • Niet de pagina's op subdomeinen van svb.nl
 • Niet de pagina's achter DigiD
Alle overige websites zullen apart onderzocht worden.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 26 24 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Er zijn PDF-documenten met toegankelijkheidsproblemen aanwezig. Er geldt voor overheden een tijdelijke uitzondering voor PDF-bestanden. Lees alles hierover op de website van Digitoegankelijk over kantoorbestandsformaten. PDF-bestanden die je nodig hebt bij een belangrijke taak zoals vergunning of rijbewijs aanvragen vallen buiten deze uitzondering en moeten nu al toegankelijk zijn. Vanaf 23 september 2020 moeten alle nieuw geplaatste PDF-documenten wel toegankelijk gepubliceerd worden.

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft ze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen over bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is een afbeelding met een foutief geïmplementeerd alt-attribuut. Het gaat om het logo bovenaan de pagina. Hier staat alt=“>De Sociale Verzekeringsbank.". Het logo bevat meer tekst dan dat er in de alt-tekst staat. Zorg ervoor dat de alt-tekst alle tekst beschrijft, inclusief het woord Logo vooraan. Let er tevens op dat indien het logo klikbaar is ook het doel genoemd wordt, bijvoorbeeld "Ga naar homepage".
Een tweede probleem is dat aan het img-element een role=presentation is toegekend. Daardoor is het element geen afbeelding meer en heeft het alt-attribuut geen betekenis meer voor de browser (en dus hulpsoftware).

Op de pagina www.svb.nl/nl staat een icoon zonder alternatieve tekst.. Het gaat om het i-icoon in de notificatie bovenaan de pagina. Voeg een alternatieve tekst toe voor dit icoon, bijvoorbeeld ”Let op”.
Dit probleem komt voor op alle pagina’s waar de notificatie wordt getoond.

Op de pagina www.svb.nl/nl staat de notificatie met achteraan een kruisje om de melding te verwijderen. Het kruisje heeft geen goede alternatieve naam. Deze wordt enkel door middel van het title-attribuut op de knop geplaatst. Het title-attribuut wordt niet door elke browserversie in combinatie met hulpsoftware goed ondersteund. Een goed alternatief voor knoppen en links in combinatie met SVG's is te vinden op de website van Scott O'Hara: www.scottohara.me/blog/2019/05/22/contextual-images-svgs-and-…
Dit probleem komt voor op alle pagina’s waar de notificatie wordt getoond.
Pas deze techniek op alle SVG in de HTML-code toe.

Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox staat een tooltip (onderstreepte tekst met vraagtekenknop). Voor deze hulpfunctie is geen alternatieve tekst aanwezig zodat een iemand die het scherm niet kan zien geen idee heeft wat er gebeurt.

Op pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox wordt een afbeelding gebruikt om aan te geven dat de link geopend wordt in een nieuw venster of tabblad. Het gaat om de afbeelding bij de link naar MijnOverheid. Plaats niet-visueel tekst in de code waardoor bezoekers met hulpsoftware de betekenis van de afbeelding voorgelezen krijgt.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij wordt in de tekst het beeldmerk gebuikt met de tekst "Werken bij de SVB, dat biedt kansen.". De alternatieve tekst bij deze afbeelding ontbreekt.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Voldoende

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Voldoende

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)


Uitkomst: Voldoende

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Voldoende

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's zoals bijvoorbeeld www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox is een uitklapmenu aanwezig. Die is te bedienen met het zogenaamde hamburgermenu, de menuknop. Het onderliggend menu is een lijst waar aan het ul-element een role="menu" is toegekend. Gebruik deze rol enkel voor (web)applicaties, niet voor websites. Overigens is dit ARIA-attribuut niet goed geïmplementeerd. Door het ul-element een andere rol te geven hebben de li-elementen (listitem) binnen deze ul geen goede parent meer (list).

Voor PDF geldt de tijdelijke uitzonderingsregel. Zie voor meer info de leeswijzer in dit document.
In het document 40.044NT_1119.pdf "Einde salarisadministratie PGB" is een veld aanwezig "klantnummer SVB". Dit veld bestaat uit 6 losse velden. Als je het scherm niet kunt zien is niet duidelijk dat elk veld een apart nummer is. Geef bijvoorbeeld elk veld een unieke naam (1e cijfer, 2e cijfer, 3e etc...)
Dit eldt ook voor het veld "burgerservicenummer (BSN)".
Ook bij het datumveld is niet duidelijk welke 8 cijfers je in moet vullen. Wel is duidelijk of je met de dag, maand of jaar bezig bent.

In het document 40.044NT_1119.pdf "Einde salarisadministratie PGB" zijn er selectievakjes bij "Waarom wilt u de salarisadministratie stoppen?". Deze zijn niet gekoppeld aan de tekst die achter de selectievakjes staan waardoor niet duidelijk is welk vinkjee je nu aan of uitzet als je het scherm niet kan zien.

In het document 0981NX.pdf "Informatie voor startende grensarbeiders" is op de eerste pagina een inhoudsopgave. De titels van de onderwerpen zijn gemarkeerd als kop. Deze koppen hebben geen content en mogen dus niet als kop opgemaakt worden. Een P volstaat.

In het document 0981NX.pdf "Informatie voor startende grensarbeiders" zijn op pagina 2 kopjes boven elke alinea opgenomen zoals "Belasting", "Belastingplicht in Duitsland", etc.. Deze zijn niet opgemaakt als kopjes. Maak gebruik van H3-elementen.
Dit is in het hele document aan de orde. Zorg ook voor het goed bijeenhouden van paragrafen.

In het document 0981NX.pdf "Informatie voor startende grensarbeiders" zijn terugkerende elementen zoals de kop en de voet en een nummer aan de zijkant van de pagina. Maak van deze terugkerende elementen op een pagina artifacts, zodat deze na pagina 1 niet telkens herhaald worden.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: op de pagina www.svb.nl/en/child-benefit/child-benefit-for-your-child/… is een Read-more-knop. Als je op de knop klikt wordt de code van de knop aangepast in aria-expanded=true. Dat is goed. Echter wordt de knop onzichtbaar gemaakt. Mijn hulpsoftware raakt daardoor de plek kwijt waar de leescursor staat, en gaat op een willekeurige plek op de pagina verder met lezen, in plaats van de tekst voor te lezen die nieuws uitgeklapt.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen


Uitkomst: Voldoende

1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand


Uitkomst: Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/contactformulier staan geen autocomplete-attributen voor de inputvelden. Het gaat om De input velden Naam, Geboortedatum, E-mail, Telefoon, Straat, Huisnummer, Toevoeging, Land, Postcode en Plaats.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/formulieren wordt gebruikt gemaakt van een accordion-functie. Je kunt met muis of toetsenbord een stuk tekst in- en uitklappen. De focus en hover wordt enkel door kleur aangegeven. Zorg dat het verschil tussen het normale beeld en de hover of focus bijvoorbeeld ook in vorm zichtbaar is.

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening


Uitkomst: Niet aanwezig

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)


Uitkomst: Voldoende

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/contactformulier wordt gebruik gemaakt van een vraagtekentoets. In Firefox zie je bij de 2e en volgende toetsen de tekst niet in beeld komen als je ingezoomd bent tot 200% op een beeldscherm van 1024 pixels breed.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst


Uitkomst: Voldoende

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's zoals bijvoorbeeld www.svb.nl/nl/ raak je een stuk van de placeholdertekst in het zoekveld kwijt als je het scherm op een breedte zet van 320 pixels.

Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/contactformulier wordt een horizontale scrollbalk getoond bij een schermbreedte van 320 pixels. Het gaat om de tooltips die openen bij focus en mouseover op de vraagteken iconen.

Op de pagina www.svb.nl/nl/anw/bedragen-en-betaaldagen-anw/anw-bedragen wordt gebruik gemaakt van tabellen. Bij een schermbreedte van 320 pixels raak je een deel van de tekst van de meest rechter kop van de tabel kwijt. De tekst van de middelste en rechterkolom worden over elkaar heen getoond en zijn daardoor onleesbaar. Voor tabellen geldt dat de pagina wel een horzontale scrollbalk mag krijgen om te voorkomen dat de informatie van de tabel ontoegankelijk wordt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is het contrastratio in de taalkeuze te laag. Het gaat om de lichtgrijze focusindicator in het taalkeuze. De contrastwaarde is 1,08:1.

Op de pagina www.svb.nl/nl is het contrastratio voor een aantal focusindicatoren te laag. Het gaat om de focusindicator voor de groene knoppen, zoals Inloggen en de zoekknop. De contrastwaarde is 1,98:1.
Dit probleem geldt voor alle gekleurde knoppen op alle pagina’s.

Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/formulieren is de focus rondom links te laag. De okerkleur heeft op de witte achtergrond een contrastwaarde van 2,3:1 waar dit 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar minstens 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar minstens 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatieren van letters) naar minstens 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatieren van woorden naar minstens 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl wordt tekst moeilijk leesbaar wanneer de text spacing aangepast wordt.. Het gaat om de data in het Betaaldagen blok. Wanneer text spacing wordt aangepast, overlapt de maand deels met het icoon.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is het niet mogelijk de taalkeuze te sluiten zonder de keyboard focus te verplaatsen.
Dit probleem komt voor op alle pagina’s

Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox staat een tooltip (onderstreepte tekst met vraagtekenknop) die niet weggeklikt kan worden zonder de focus te verplaatsen. Het gaat om de tooltip die verschijnt bij focus of mouseover op het woord UWV. Ook verdwijnt de tooltip niet wanneer de focus naar een ander element verplaatst wordt.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/contactformulier wordt gebruik gemaakt van een vraagtekenknop die bij mouseover (hover) helptekst toont. Deze tekst is niet met de Esc-toets weg te halen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is in de header een mogelijkheid om een andere taal te kiezen. Als de knop de focus krijgt, is deze niet te openen met de Enter-toets (verwacht gedrag). Deze kan alleen geopend worden door er met de muiscursor op te klikken of door door te tabben. Dit probleem komt op alle pagina’s voor.
Voor werking toetsen van een dropdown listbox zie: www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/listbox/listbox-…

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is het menu aanwezig. Via de skiplink is het menu te openen. Als je nu met de tabtoets door het menu gaat kan je niet bij de Menu-knop met de X komen om het menu te sluiten.
Als je bent ingezoomd verschijnt er bij de submenu's een knop <- Vorige. Hier kan je ook niet bijkomen. Ook loopt de tabtoets niet door als je aan het eind ven het menu komt, of als je met Shift+Tab terug navigeert.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijvoorbeeld Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij is een videospeler aanwezig. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen. Als de focus op de video staat is de video in volledig scherm te bekijken door op de letter 'F' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video. Dat is niet toegestaan; zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar


Uitkomst: Voldoende

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen


Uitkomst: Voldoende

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde


Uitkomst: Niet aanwezig

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina op www.svb.nl/nl/ zijn in het begin van de pagina links aanwezig om terugkerende content over te slaan. De link naar de content is de 5e link. Zorg ervoor dat de link naar de content de eerste is in de lijst.
Tevens moet bekeken worden of elke skiplink wel noodzakelijk is. Sommige content waar naartoe wordt gelinkt zitten al bovenaan de pagina. Alleen de link naar de content als eerste link is een eis.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel


Uitkomst: Voldoende

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is de focusvolgorde niet logisch. Als je het menu opent (de knop met de 3 strepen) dan klapt het menu uit. ALs je het menu weer sluit, verwacht je dat de focus op de menuknop blijft. Deze zit nu echter een paar tab-posities verder. Dit probleem komt op alle pagina(’s) voor.

Op de pagina www.svb.nl/nl is de focusvolgorde niet overeen met de visuele volgorde. Het gaat om de taalkeuze waar een tabindex-attribuut geplaatst is op zowel de dropdown zelf als op het bovenliggende component met id “language-select”.
Dit probleem komt op alle pagina(’s) voor.

Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox staat een tooltip (onderstreepte tekst met vraagtekenknop). Als je met het het toetsenbord er naartoe navigeert verschijnt er een tekst. De focus gaat nu automatisch naar de sluitknop. Echter als je door gaat met tabben raak je de weg kwijt. Het lijkt erop je dan helemaal onderin de pagina zit.Zorg voor een logisch volgorde.

Op de pagina www.svb.nl/nl is een knop "Alle regelingen" aanwezig. Als je op deze knop klikt verschijnt er een dialog, die netjes wordt aangekondigd. Alleen wordt de focus direct op de eerste knop gezet. Daarmee wordt het belangrijkste, namelijk de kop van de dialoog niet (als eerste) voorgelezen. Zorg ervoor dat voorleessoftware vanaf de kop begint met voorlezen zodat de bezoeker begrijpt waar hij op het scherm zit.

Op de pagina www.svb.nl/nl is een knop "Alle regelingen" aanwezig. Als je op deze knop klikt verschijnt er een dialoog. ALs je het venster sluit zie je de focus netjes terugkeren op de kno. Als je nu direct weer op Enter drukt verwacht je opnieuw de dialoog te zien. Dat gebeurd echter niet; je komt op een andere pagina terecht.

Op de pagina www.svb.nl/nl/aow is onder "Uw situatie" een knop "Onderwerpen". Als je op de knop drukt opent zich een menu. Als je het menu nu weer sluit verwacht je dat de focus weer terugkeert op de knop "Onderwerpen". Je komt echter ergens boven in de pagina terecht. Zorg dat de focus weer terugkeert naar de plek waar je het laatst was als er zich iets opent in de pagina.

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl staan blokken die als geheel klikbaar zijn. Het gaat om bijvoorbeeld de blokken Zaken online regelen, Emma en Noah, Check uw AOW leeftijd. De links bevatten daardoor alle tekst die in het blok staat. Het is aan te raden om hier aria-label of aria-labelledby te gebruiken voor de linktekst. Een andere methode staat beschreven op: inclusive-components.design/cards/

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren


Uitkomst: Voldoende

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels


Uitkomst: Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is de contrastratio van de lichtgrijze focusindicator in de taalkeuze te laag.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina www.svb.nl/nl is het contrastratio voor een aantal focusindicatoren te laag. Het gaat om de focusindicator voor de groene knoppen, zoals Inloggen en de zoekknop. Het contrast van de focus highlight ten opzichte van achtergrond is 1,98:1.
Dit probleem geldt voor alle gekleurde knoppen op alle pagina’s.

Let op! In de volgende versie WCAG 2.2 wordt de focuszichtbaarheid belangrijker. De inschatting is dat WCAG 2.2 in 2020 de status "Recommendation" krijgt. SC 2.4.7 verandert van niveau AA naar A en er komt één nieuw SC bij. Zie www.w3.org/TR/WCAG22/

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren


Uitkomst: Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering


Uitkomst: Voldoende

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij staat een video. Deze video heeft een grote knop met als naam "Play". Zodra de video afspeelt zie je onderin de video ook knoppen. Hier zijn alle knoppen in het Nederlands en heet de knop met dezelfde functie "Afspelen". In de Nederlandstalige site zou je de grote knop eenduidig en in het Nederlands willen hebben.

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering


Uitkomst: Niet aanwezig

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina


Uitkomst: Voldoende

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/wlz/wanneer-bent-u-verzekerd/u-gaat-op-… is een formulier. Als je de velden niet invult en op "Volgende" klikt. Verschijnt er een Engelstalige foutmelding. Deze is niet gemarkeerd met een taalwissel in het Enegels. Maar beter is om hier Nederlandse teksten te gebruiken.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus


Uitkomst: Voldoende

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input


Uitkomst: Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie


Uitkomst: Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie


Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/contactformulier verschijnt er een melding als je geen van de velden hebt ingevuld en op "Verder" klikt. De melding geeft aan welke velden verplicht zijn. Dat is geen goede foutmelding. Geef een goede foutmelding, bijvoorbeeld "Veld 'Naam' is niet ingevuld." en vul dit aan met een goede instructie en/of suggestie "Dit veld is verplicht.".

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl staat een input-veld zonder label. Het gaat om het zoekveld in de header. Zorg voor een tekstlabel; deze hoeft niet perse zichtbaar te zijn.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina www.svb.nl/nl mist het taalkeuze-menu een begeleidend label. De enige zichtbare indicatie is momenteel de huidige geselecteerde taal.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/bepaal-vestiging staat boven het formulier "Alle velden zijn verplicht tenzij anders vermeld" en er vlak boven staat "Velden met een * zijn verplicht". Deze laatste tekst wordt met CSS in geplaatst. Laat deze laatste tekst weg; mogelijk is er hulpsoftware die de tekst niet ziet of wordt de tekst niet geladen als de stylesheet niet geladen kan worden.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie


Uitkomst: Voldoende

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)


Uitkomst: Voldoende

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/bepaal-vestiging is een dubbel id-attribuut gevonden. Het gaat om de id’s "header" en "main".

Op de pagina www.svb.nl/nl/aow/contact/contact wordt ongeldige html gebruik. In het accordion onder Contact opnemen, zijn <div>’s genest in <h3>’s
Dit probleem komt op voor op alle pagina’s waar Readspeaker (”Lees voor”) gebruikt wordt. Dit is welliswaar geen reden tot afkeur, maar de gekozen oplossing voor de screenreader-functionaliteit kan misschien beter.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl is een interface component niet op de juiste wijze geïmplementeerd. Het gaat om het taalkeuzemenu waar gebruik gemaakt wordt van een <div> die interactief is gemaakt met behulp van javascript. Deze mist een accessible name (bijvoorbeeld mbv aria-label) en de juiste role en value. Dit geldt ook voor de onderliggende <ul> en <li>’s die ook niet de juiste role hebben.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij wordt een <a> element onjuist gebruikt. Het gaat om de volumeslider in de video. Deze slider heeft m.b.v. WAI-ARIA een role="slider" gekregen, terwijl er ook een href-attribuut staat. Dit href-attribuut mag niet gebruikt worden bij een slider-element.

Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/kies-de-… is de role `radiogroup` onjuist geïmplementeerd. Het gaat om de <ul> in de keuzehulp. Deze heeft een role-attribuut met de waarde `radiogroup`. De onderliggende <li>’s staan daardoor niet meer in een <ul>. Dit kan opgelost worden door het role-attribuut te verwijderen.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Op de pagin www.svb.nl/nl/aow wordt gebruik gemaakt van een carrousel. Onder de carrousel bevinden zich 2 bolletjes. Hiermee kan je de carrousel bedienen. De knoppen geen duidelijke naam, de eerste heet "1 of 2".

Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/formulieren wordt gebruikt gemaakt van een accordion-functie. Op de knop is correct gebruik gemaakt van ARIA. Op de content is ook ARIA geplaatst die onnodig en overbodig is. Het gaat om de div: <div class="collapse-content" aria-expanded="false" aria-hidden="true" role="region" style="display: none;">

 • aria-expanded hoort hier niet (op de knop is het wel goed),
 • aria-hidden is overbodig, want dislay: none volstaat,
 • de role is wellicht overbodig; de content is niet belangrijk genoeg om er in een keer naar toe te navigeren immers de contetn wordt bij laden verstopt voor de bezoeker. In de MDN webdocs van Mozilla staat: "The region role should be reserved for sections of content sufficiently important that users will likely want to navigate to the section easily ..."
 • Op de pagina www.svb.nl/nl/dezepaginabestaatniet is een knop "Zoek binnen oze site". Deze heeft een aria-expanded. Dat is overbodig in dit geval. Wellicht moet dit ook een link zijn, want uiteindelijk gebeurt er niks en word je enkel naar het invoerveld "Zoeken" gebracht.

  4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

  In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten


  Uitkomst: Onvoldoende

  Bevindingen: Op de pagina www.svb.nl/nl wordt ten onrechte gebruik gemaakt van een live region. Het gaat om de notificatie bovenaan de pagina. Hier wordt gebruik gemaakt van aria-live=“polite”, maar de informatie is niet tijdgevoelig.

  Onderbouwing van de evaluatie

  Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worde beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

  Steekproef getoetste webpagina's

  Ondersteunende technieken

  Bronnen

  Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

  Aanvullende opmerkingen

  Onderstaande opmerkingen zijn geen onderdeel van het toegankelijkheidsonderzoek.

  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.

  Versiebeheer

  22 april 2020 - Deze versie betreft een update op de versie van 3 april 2020.

  Wijziging: Bij de 3e bevinding bij SC 1.1.1 was een heel stuk tekst weggevallen na de 2e zin. De 3e bevinding is nu compleet beschreven.

  Toon alleen de issues.

  Over 200 OK/Jules Ernst

  200 OK (Jules Ernst) helpt organisaties om digitale toegankelijkheid te realiseren en te borgen. Dit doet hij door mee te werken in projecten, trainingen en workshops te geven en websites en webapplicaties te onderzoeken op toegankelijkheid. Jules Ernst is adviseur op het gebied van digitale toegankelijkheid sinds 2007.