Audit digitale toegankelijkheid Gemeente Noordenveld


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst | Peter van Grieken (Frozen Rockets)
Datum
8 juni 2020
Opdrachtgever
Gemeente Noordenveld

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website van Gemeente Noordenveld voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website noordenveld.nl is onderzocht tussen 25 mei en 1 juni 2020.
Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor het overgrote deel al heel goed toegankelijk is. Zo is de website goed bedienbaar met het toetsenbord en heeft tekst voldoende contrast.

Er zijn een aantal verbeterpunten gevonden die zich met name richten op de techniek, bijvoorbeeld de foutmeldingen bij de formulieren. Voor de redactie geldt dat er PDF-bestanden zijn die niet goed gecodeerd zijn. Zo zijn koppen bijvoorbeeld niet gemarkeerd als koppen. Verderop in dit document staan meer bevindingen en staat gedetailleerder beschreven welke issues er zijn gevonden.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam websites Gemeente Noordenveld
Scope van de website
 • alle pagina's op www.noordenveld.nl
 • niet de pagina's achter Digid
 • niet de pagina's op loket.gemeentenoordenveld.nl
 • niet de pagina's op meedoen.gemeentenoordenveld.nl
 • niet de pagina's op noordenveld.archiefweb.eu
 • niet de pagina's op ris0200.ibabs.eu/Noordenveld
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 15 2 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft ze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen over bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina op noordenveld.nl/ staat een logo van de gemeente bovenin. Dit logo is klikbaar. Aan de alternatieve tekst van het logo ontbreekt de linkdoel. Vul de alternatieve tekst aan; dus "Gemeente Noordenveld, ga naar homepagina".

Op pagina noordenveld.nl/ staan afbeeldingen die puur decoratief zijn. De foto’s van het gemeentehuis en de Catharinakerk hebben allebei een alternatieve tekst die daar niet hoort. Zorg dat deze afbeeldingen geen alternatieve tekst hebben. Bijvoorbeeld via alt="".

Op de pagina noordenveld.nl/ staat een speciale melding dat het gemeentehuis alleen geopend is op afspraak. Vooraan deze melding staat een rondje met een uitroepteken. Hiervoor ontbreekt de alternatieve tekst. De melding krijgt met het uitroepteken-symbool extra aandacht. Zorg dat er altarnatieve tekst aan de afbeelding wordt gekoppeld, bijvoorbeeld "Let op!".
Dit uitroepteken-symbool wordt ook op andere plekken gebruikt.

In het document noordenveld.nl/file/2574/download (GVVP) hebben alle afbeeldingen in het document geen alternatieve tekst.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/ staat een <h3> element zonder tekst. Het gaat om een <h3> in het Contactblok, boven de knop “Meer contactgegevens”.

In het document noordenveld.nl/file/113/download (privacyreglement) zijn koppen gebruikt die niet opgemaakt zijn als koppen. Het gaat om alle koppen zoals "Privacyreglement Gemeente Noordenveld", "1. Wetgeving en definities, "2. Reikwijdte", etc. Dit gaat in het hele document mis.

In het document noordenveld.nl/file/113/download (privacyreglement) is op pagina 1 onder punt 3 een opsomming. Deze opsomming is niet opgemaakt als opsomming. Dit gaat in het hele document mis.

Het document noordenveld.nl/file/2574/download (GVVP) is niet (goed) getagd. Zo hebben geen van de teksten goede tags zoals bijvoorbeeld P voor alinea, H voor koppen en TD voor cellen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/paginabestaatniet staat de foutmelding achter het invoerveld. Visueel is dit geen probleem. Echter voor mensen die het scherm niet kunnen zien en gebruik maken van voorleessoftware is het moeilijk te bepalen of er een foutmelding bij het invoerveld staat en waar die dan staat. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door op het input-veld een aria-describedby in te vullen en deze te koppelen aan de bijbehorende foutmelding met een unieke id.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Op de pagina noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen-melden/… staan de instructies voor het uploaden van een foto achter het invoerveld. Visueel is dit geen probleem. Echter voor mensen die het scherm niet kunnen zien en gebruik maken van voorleessoftware is het moeilijk te bepalen of er een foutmelding bij het invoerveld staat en waar die dan staat. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door op het input-veld een aria-describedby in te vullen en deze te koppelen aan de bijbehorende instructies met een unieke id.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen


Uitkomst: Voldoende

1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand


Uitkomst: Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier
staan geen autocomplete-attributen voor de inputvelden. Het gaat om De inputvelden Voornaam, Achternaam, Postcode, Huisnummer, E-mailadres en Telefoonnummer.
Dit probleem komt ook voor op noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen-melden/…

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier
verschijnt een foutmelding bij de velden en de randen worden rood. Als je de kleur wegdenkt is niet duidelijk dat er een foutmelding staat. Zorg ervoor dat ook in vorm duidelijk is dat de velden een foutmelding bevatten.
Dit probleem komt ook voor op noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen-melden/…

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening


Uitkomst: Niet aanwezig

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)


Uitkomst: Voldoende

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen bevindt zich een pagina-navigatie "Op deze pagina". Dit onderdeel wordt op een scherm van 1024px ingezoomd tot 200% ingevouwen getoond. Als je deze functie openvouwed en bijvoorbeeld voor "Spoedmeldingen kiest, dan kun je niet zien waar je terecht komt. Zorg dat er geen informatie verloren raakt.

Op de pagina noordenveld.nl/zoekresultaten staat onderin een bladerfunctie als er meer dan 10 resultaten zijn gevonden. Bij inzoomen veranderen de bladerknoppen en staat er engels tekst "Page 1 of 3". Dit moet in het Nederlands vertaald worden, zodat de bladerfuncties duidelijk blijft.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst


Uitkomst: Niet aanwezig

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/ staat valt tekst over elkaar heen op kleine schermen (320px breed). Het gaat om de sluitknop van de cookiemelding, deze valt deel over de link voor meer informatie heen.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina noordenveld.nl/ staat tekst buiten het scherm op kleine schermformaten (256px hoog). Het gaat om de autosuggestie voor het zoekveld, deze wordt onder het velt getoond en valt deels buiten het scherm, het lukt niet om de onderste opties te zien met gebruik van de pijltjestoetsen.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier
verschijnt een foutmelding bij de velden en de randen worden rood. De rode rand heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 2,5:1 waar dit 3:1 moet zijn. Dit probleem komt ook voor op noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen-melden/…

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar minstens 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar minstens 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatieren van letters) naar minstens 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatieren van woorden naar minstens 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand


Uitkomst: Voldoende

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus


Uitkomst: Niet aanwezig

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier staan elementen die niet met het toetsenbord bediend kunnen worden. Het gaat om de elementen die gebruikt kunnen worden om de textareas groter te maken (`grippie`). Deze kunnen niet benaderd worden via het toetsenbord. Maak deze functionaliteit toegankelijk of laat maak gebruik van de standaard functionaliteit uit de browser. (zie ook SC 4.1.2)

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval


Uitkomst: Voldoende

2.1.4 Sneltoetsen tekentoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijvoorbeeld Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer het betreffende component de focus heeft.

Informatie over succescriterium 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets


Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar


Uitkomst: Niet aanwezig

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen


Uitkomst: Niet aanwezig

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde


Uitkomst: Niet aanwezig

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen


Uitkomst: Voldoende

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het document noordenveld.nl/file/113/download (privacyreglement) heeft geen titel.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde


Uitkomst: Voldoende

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)


Uitkomst: Voldoende

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren


Uitkomst: Voldoende

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels


Uitkomst: Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar


Uitkomst: Voldoende

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren


Uitkomst: Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering


Uitkomst: Voldoende

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam


Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: controleren zoeken -> placeholder

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering


Uitkomst: Voldoende

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het document noordenveld.nl/file/2574/download (GVVP) is de taal van het document niet ingevuld.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen-melden/… staat Engelse tekst die niet als zodanig gemarkeerd is. Het gaat om de tekst ’The entered phone number "010101010" has to contain at least 10 digits.” wanneer het telefoonnummer "010101010“ ingevuld is.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus


Uitkomst: Voldoende

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input


Uitkomst: Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie


Uitkomst: Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie


Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier krijg je een melding als je de verplichte velden niet hebt ingevuld. Deze melding luidt "Het veld [veldnaam] is verplicht.". Dit is een instructie. Een correcte foutmelding is "Het veld is niet ingevuld.". In combinatie met SC 3.3.3 is een correcte foutmelding en verbetersuggestie: "Het veld is niet ingevuld. Dit veld is verplicht."

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies


Uitkomst: Voldoende

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier missen de suggesties bij foutief ingevulde invoervelden. Het gaat om de velden E-mailadres en Telefoonnummer. Geef een suggestie voor het juiste invoer, zoals ”Vul een geldig telefoonnummer in (bijvoorbeeld 010-1234567)”

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)


Uitkomst: Voldoende

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen wordt gebruik gemaakt van ongeldige HTML. Hier staat een <a> element als direct in een <ul>. In een <ul> zijn alleen <li> elementen toegestaan. Het gaat om een verborgen knop "Meteen melden" in het ”Op deze pagina” blok.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina noordenveld.nl/ wordt een onjuist aria-attribuut gebruikt. Het gaat om het zoekveld waar gebruik wordt gemaakt van het attribuut `aria-owns` wat verwijst naar lijst met zoeksuggesties. Aangezien hier sprake is van een oorzaak/gevolg-relatie tussen het zoekveld en de popup, is het attribuut `aria-controls` hiervoor beter geschikt.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina noordenveld.nl/ staat een autosuggestie element wat niet juist geïmplementeerd is. Het gaat om het zoekveld om binnen de website te zoeken. Het menu met suggesties wat openklapt, kan wel met het toetsenbord bediend worden, maar screenreader software leest niet de actieve keuzeoptie voor. Zorg dat hier de juiste rollen (`listbox` en `option`) aanwezig zijn.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Op de pagina noordenveld.nl/ wordt gebruik gemaakt van een link (`<a>`) om een knop aan te duiden. Het gaat om de sluitknop van de cookiemelding. Maak hier gebruik van het `<button>` element of aria-attributen om het element de juiste rol te geven.

Op de pagina noordenveld.nl/zoekresultaten wordt gebruik gemaakt van het title-attribuut om verborgen content aan screenreader. Het gaat om de links naar volgende pagina’s in de paginering onder de resultaten. Deze links bevatten het paginanummer als inhoud, en een title-attribuut met de tekst "Ga naar pagina 2". Het gebruik van het title-attribuut voor verborgen content wordt afgeraden, beter is om hier aria-label te gebruiken, of de tekst (deels verborgen) in de linktekst op te nemen.

Op de pagina noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen wordt een <a> element onjuist gebruikt. Het gaat om het ”Op deze pagina" blok in de mobiele weergave. Dit blok kan opengeklapt worden, hiervoor is een <a> element gebruikt (met een leeg href-attribuut), Maak hier gebruik van het `<button>` element of aria-attributen om het element de juiste rol te geven.

Op de pagina noordenveld.nl/tip-aan-de-gemeente-geven/formulier staan elementen die gebruikt kunnen worden om de textareas groter te maken (`grippie`). Deze kunnen niet gebruikt worden met het toetsenbord en zijn niet beschikbaar voor mensen die met hulpsoftware bijvoorbeeld hun computer of mobiel bedienen. De naam en de rol ontbreekt op deze elementen. (zie ook SC 2.1.1)

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten


Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worde beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Toon alleen de issues.

Over 200 OK/Jules Ernst

200 OK (Jules Ernst) helpt organisaties om digitale toegankelijkheid te realiseren en te borgen. Dit doet hij door mee te werken in projecten, trainingen en workshops te geven en websites en webapplicaties te onderzoeken op toegankelijkheid. Jules Ernst is adviseur op het gebied van digitale toegankelijkheid sinds 2007.