Toegankelijkheidsverklaring (Tips)

Dit is een concept 2020-04-07

Een toegankelijkheidsverklaring moet actueel, volledig en juist zijn en van de maatregelen moet opzet, bestaan en werking naspeurbaar zijn. Voor overheden geldt de verplichting dat een actuele toegankelijkheidsverklaring online gepubliceerd staat.

Hieronder is een samenvatting van de verplichte informatie op de verklaring. Deze is zodanig en veelomvattend dat mijn advies is

 • Vul je toegankelijkheidsverklaring via de invulassistent toegankelijkheidsverklaring
 • Zet deze verklaring NIET op je website, maar maak deze zichtbaar in het register.
 • Maak een korte, voor je bezoeker leesbare verklaring en zet daar een link naar de uitgebreide verklaring in.
 • Binnenkort plaats ik hier een aantal goede voorbeelden.

Eisen aan de verklaring

Voor overheden geldt dat het online publiceren van een actuele toegankelijkheidsverklaring verplicht is. Deze verklaring moet gemaakt zijn volgens het officiële model (bron EU Modeltoegankelijkheidsverklaring) en geaccordeerd zijn door een bestuurder of tekenbevoegde.
De verklaring bevat:

 • Naam van de organisatie en naam website of app
 • Datum van de verklaring
  • voorbeeld: 23 januari 2013
 • Conformiteitsniveau
 • Beschrijving van de verzameling(en) webpagina's waarvoor de aanspraak wel en waarvoor de aanspraak niet geldt
 • Een link naar informatie die geldt als onderbouwing van de juistheid van de aanspraak
  [Kies één van drie onderstaande opties]
  • link naar een certificaat van de stichting Waarmerk drempelvrij.nl op de website van de inspectie-instelling
  • link naar het register op de website van de stichting Waarmerk drempelvrij.nl
  • link naar de volledige onderzoeksrapportage
 • Bij afwijken van de standaard:
  1. Afwijkingen van de toegankelijkheidsnorm, met gevolg voor mensen met een functiebeperking, oorzaak, maatregelen, planning en alternatieven.
  2. Benoeming van niet-technische issues die toegankelijkheidsproblemen veroorzaken met oorzaak, maatregelen, planning.
 • Feedbackmechanisme voor het melden van een klacht en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de ombudsfunctionaris voor als de overheidsinstantie een klacht niet of niet goed oppakt.
 • Status die aangeeft in hoeverre de organisatie ‘in control’ is (lees: Toegankelijkheidstatus).
 • Accordering door bestuurder of tekenbevoegde.

Overheden moeten ook een overzicht publiceren met alle toegankelijkheidsverklaringen van de eigen organisatie. Via deze weg kan de gebruiker informatie vinden over de toegankelijkheid van alle websites, interne websites, apps en de digitale documenten van een overheidsinstantie.

Voor meer informatie zie www.digitoegankelijk.nl/verklaring of stel een volledige verklaring op via www.toegankelijkheidsverklaring.nl.
Lees hierover meer op de website van Digitoegankelijk. Dooie links sorry hoor. Note-to-self: Ik moet leren om meer te copy-pasten zonder bronvermelding (want de bron verdwijnt toch).

Doel van een toegankelijkheidsverklaring

In de toegankelijkheidsverklaring beschrijf je voor je bezoeker begrijpelijke taal hoe je toegankelijkheid hebt georganiseerd. Een goede verklaring is er één waarbij de organisatie een sterke betrokkenheid met toegankelijkheid toont. Dit kan natuurlijk alleen als vanuit de top van de organisatie hierop aangestuurd wordt. Zie de verklaring als een erkenning dat je hard aan toegankelijkheid werkt. Voor overheden is het ook een middel om te monitoren wat de status is van digitale toegankelijkheid van de Nederlandse overheidswebsites. Voor overheden is de toegankelijkheidsverklaring verplicht.

Waarom een toegankelijkheidsverklaring (mening van Jules)

De enige reden dat je bezoeker naar de pagina met de toegankelijkheidsverklaring gaat is als er iets niet goed werkt. De bezoeker verwacht dat daar een oplossing staat voor het probleem dat ze onderweg zijn tegengekomen. Vinden ze die niet dan zullen ze heel graag contact met je op willen nemen. Houd daarbij rekening dat niet iedereen kan bellen, en niet iedereen wilt mailen. Zorg voor meerdere kanalen om contact op te nemen.

Werk de toegankelijkheidsverklaring bij bij elke wijziging of nieuw gevonden probleem op de website. Vergeet ook niet bij een nieuwe website de verklaring volledig te herzien.

Vermijd technische termen en vaag taalgebruik. Stel realistische deadlines vast en maak hier niet een jaarlijks terugkerende vervanging van jaartallen van. Maak van de toegankelijkheidsverklaring geen ongeloofwaardige claim dat je je best doet.

Enkele voorbeelden voor in een toegankelijkheidsverklaring

Voorbeelden van toegankelijkheidsproblemen en alternatieven:

 • Je website heeft een te laag contrast ratio. Je kunt wijzen op de hoogcontrastknop.
 • Je website heeft ontoegankelijke PDF-documenten. Je kunt aangeven dat dit op een bepaald moment is opgelost en dat voor de korte termijn contact kan worden opgenomen om een toegankelijke versie toegestuurd te krijgen.
 • Je website heeft is niet goed met het toetsenbord te bedienen. Je geeft aan dat dit in de volgende update op een vastgestelde datum is opgelost. Je verwijst de bezoeker naar de verschillende contactmogelijkheden met jou organisatie.

EU model toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

[Naam van de organisatie] streeft ernaar zijn [website(s)] [en] [mobiele applicatie(s)] toegankelijk te maken, in overeenstemming met [de Wet Digitale Overheid|...].

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op [invoegbereik van de verklaring, bijvoorbeeld website(s) / mobiele applicatie(s) waarop de verklaring van toepassing is, indien van toepassing]

Nalevingsstatus

[Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] volledig aan [xxx IV ].]
[Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] gedeeltelijk VI aan [xxx VII ], [omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan] [en/of] [omdat de volgende vrijstellingen gelden].]
[Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] niet aan [xxx IX ]. De [de eis(en) waaraan niet is voldaan] [en/of] [de vrijstellingen] worden hieronder genoemd.]

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden[en]:.

[Noem de eis(en) van website(s)/mobile toepassing(en) die niet worden nageleefd, en/of, beschrijf welk(e) deel(delen)/inhoud/functie(s) nog niet aan de eis(en) voldoen. XI ]
[Noem het/de niet-toegankelijke deel (delen)/inhoud/functie(s) waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.]
[Noem het/de niet-toegankelijke deel (delen)/inhoud/functie(s) dat/die buiten de toepasselijke wetgeving valt/vallen.]

[Vermeld toegankelijke alternatieven, indien van toepassing.]

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op [datum] met instemming van de verantwoordelijke bestuurder [naam+functie] van [organisatienaam].
[Geef aan welke methode is gebruikt bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit…/… van de Commissie - nummer van dit besluit in te vullen door publicatiebureau).]

De verklaring is voor het laatst herzien op [datum van laatste review].

Reageren en contactgegevens

[Loopt u|Loop je] tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of [heeft u|heb je] een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via [e-mailadres] of [telefoonnummer].

[Geef contactgegevens van de betrokken entiteit(en)/eenheid (eenheden)/persoon(personen) (naar gelang van het geval) die verantwoordelijk is (zijn) voor de toegankelijkheid en voor de verwerking van verzoeken die via het feedbackmechanisme worden verstuurd.]

Handhavingsprocedure

[Geef een beschrijving van, en een link naar, de handhavingsprocedure die moet worden gevolgd in het geval van onbevredigende antwoorden op kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd.] (Ombudsman)
[Contactgegevens van de betrokken handhavingsinstantie.]

Bronnen