Proces-verbaal van de zitting van een stembureau

Verkiezing van de leden van:

Toelichting

De nummers voor de tekst verwijzen naar de paragraafnummers in het proces-verbaal.

Waarom een proces-verbaal?

Met dit proces-verbaal brengen de voorzitter en de leden van het stembureau verslag en verantwoording uit over:

 • het verloop van de stemming;
 • de stemopneming;
 • de wijze waarop de werkzaamheden uit de Kieswet/Kiesbesluit zijn uitgevoerd.

Het is belangrijk dat elk proces-verbaal een waarheidsgetrouw verslag is van de stemming en de stemopneming.

Als zich zaken voordoen die van invloed (kunnen) zijn op het resultaat van de stemming, meldt u dat in het proces-verbaal bij 9. (Zie toelichting bij 9.)

Ook als kiezers bezwaar maken, meldt u dat in het proces-verbaal bij 8. (Zie toelichting bij 8.)

De verkiezingsuitslag wordt vastgesteld op basis van de processen-verbaal.

Het proces-verbaal als bewijsstuk

De processen-verbaal van alle stembureaus worden doorgestuurd aan het gekozen orgaan: de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer. De commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven gebruikt de processen-verbaal om na te gaan of de verkiezing correct is verlopen. Deze commissie neemt eventueel het besluit over hertelling of herstemming. Ook kan de burgemeester op basis van het proces-verbaal besluiten om de documenten die zijn gebruikt bij de stemming over te dragen aan de officier van justitie voor strafrechtelijk onderzoek.

1. Gegevens stembureau

Waarom dit proces-verbaal?

Met dit proces-verbaal doen de voorzitter en de leden van het stembureau verslag en leggen zij verantwoording af over:

 • het verloop van de stemming;
 • de stemopneming.

Het is belangrijk dat elk proces-verbaal een waarheidsgetrouw verslag is van de stemming en de stemopneming. Als zich zaken voordoen die van invloed (kunnen) zijn op het resultaat van de stemming, meldt u dat in het proces-verbaal. De verkiezingsuitslag wordt vastgesteld op basis van de processen-verbaal.

Gebruik de Checklist om er zeker van te zijn dat u alle werkzaamheden correct en in de juiste volgorde uitvoert.
Vink elk punt in de Checklist af.
Vul eerst punt 5.1 van dit proces-verbaal in.
Lees de Toelichting.

2. Aanwezigheid stembureauleden

Toelichting

Aanwezigheid stembureauleden

Het stembureau bestaat uit minimaal de voorzitter en twee leden en uit maximaal zeven leden (met inbegrip van de voorzitter). Wanneer de voorzitter afwezig is, treedt het eerste lid als voorzitter op. Indien ook deze afwezig is, treedt het tweede lid als voorzitter op. Als het stembureau tijdelijk uit minder dan drie leden bestaat en er geen plaatsvervangende leden aanwezig zijn, wijst de voorzitter één van de aanwezige kiezers aan als plaatsvervangendend lid.

Niet alle leden zijn altijd onafgebroken aanwezig

U vermeldt hier welke stembureauleden op welke tijdstippen aanwezig zijn. De gegevens over de aanwezigheid van stembureauleden zijn relevant als (achteraf) blijkt dat zich een incident heeft voorgedaan: op deze manier is duidelijk wat de samenstelling is geweest van het stembureau op dat moment. Als een stembureaulid slechts kort afwezig is, bijvoorbeeld om het toilet te bezoeken of om kort te pauzeren (roken) vermeldt u dit niet. De stembureauleden moeten hier een paraaf zetten.

Aantallen kiezers en stembiljetten

Vóórdat u de stembus opent noteert u:

 • Paragraaf 3 Aantal niet toegelaten kiezers
 • Paragraaf 4 Aantal kiezers dat zich heeft aangemeld en is toegelaten
 • Paragraaf 5 Aantal gebruikte stembiljetten
  • Lees de uitleg op de volgende bladzijde.

   Schorsing

   Let op! Als de zitting van het stembureau tijdelijk is geschorst, dan vat u de gegevens van de zittingen van het stembureau samen. U vermeldt dus niet de aantallen per zitting, maar u telt deze aantallen bij elkaar op.

[Hier functionaliteit om regels toe te voegen zie: http://jsfiddle.net/CcqU7/222/]

3. Aantal niet toegelaten kiezers
4. Aantal kiezers dat zich heeft aangemeld en is toegelaten
5. Aantal stembiljetten

De uitkomst van 4.5 is niet altijd gelijk aan 5.8

6. Aantal uitgebrachte stemmen
7. Controle

Stap 1

Komt het totaal van vraag 5.8 en vraag 6.4 overeen?

Nee - controleer opnieuw / Ja ga naar stap 2
[Vinkje is te automatiseren in formulier]

Stap 2

Vul conrtolehulp in
[Geautomatiseerd]

Klopt de uitkomst van Stap 2?
8. Bezwaren en opmerkingen

Hebben de aanwezige kiezers bezwaar ingebracht?

Heeft het stembureau opmerkingen over de ingebrachte bezwaren?

9. Onregelmatigheden

Is er iets gebeurd dat van invloed kan zijn op het resultaat van de stemming?

10. Mobiele stembureaus

Heeft de stemming plaatsgevonden in een mobiel stembureau?

Locatie / Van / Tot

Ga door naar 12.

11. Openingstijden

De stemming is om 7:30 uur begonnen en heeft tot 21:00 uur geduurd.

Reden afwijkende openingstijd / Van / Tot

Ga door naar 12.

12. Verklaring en ondertekening

Het stembureau verklaart dat het

 • zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd volgens de Checklist;
 • het proces-verbaal volledig en naar waarheid heeft opgemaakt.

Plaats en datum


Naam en handtekening voorzitter


Toelichting

Toelichting

Toelichting

Aanwezigheid stembureauleden

Het stembureau bestaat uit minimaal de voorzitter en twee leden en uit maximaal zeven leden (met inbegrip van de voorzitter). Wanneer de voorzitter afwezig is, treedt het eerste lid als voorzitter op. Indien ook deze afwezig is, treedt het tweede lid als voorzitter op. Als het stembureau tijdelijk uit minder dan drie leden bestaat en er geen plaatsvervangende leden aanwezig zijn, wijst de voorzitter één van de aanwezige kiezers aan als plaatsvervangendend lid.

Niet alle leden zijn altijd onafgebroken aanwezig

U vermeldt hier welke stembureauleden op welke tijdstippen aanwezig zijn. De gegevens over de aanwezigheid van stembureauleden zijn relevant als (achteraf) blijkt dat zich een incident heeft voorgedaan: op deze manier is duidelijk wat de samenstelling is geweest van het stembureau op dat moment. Als een stembureaulid slechts kort afwezig is, bijvoorbeeld om het toilet te bezoeken of om kort te pauzeren (roken) vermeldt u dit niet. De stembureauleden moeten hier een paraaf zetten.

Aantallen kiezers en stembiljetten

Vóórdat u de stembus opent noteert u:

 • Paragraaf 3 Aantal niet toegelaten kiezers
 • Paragraaf 4 Aantal kiezers dat zich heeft aangemeld en is toegelaten
 • Paragraaf 5 Aantal gebruikte stembiljetten
  • Lees de uitleg op de volgende bladzijde.

Privacy statement

Dit is een werkend prototype; niets van de informatie wordt daadwerkelijk verstuurd en/of elders bewaard dan op de computer waar je nu op aan het werk bent! Door op Verstuur te drukken wordt alle ingevulde informatie weggehaald.

FO

Knip document blg-61811 in de volgende brokken:

 • p.1-5, dat wordt het (online) formulier
 • p.6-8, dat wordt helptekst in online formulier (knippen en plaatsen bij onderwerp zelf)
 • p.9-12, papieren checklist
 • p.13, Handtekening e.d. papier, deze scannen en als bewijs bij (resultaat) online formulier plaatsen
 • p.14, Turflijst; papieren checklist
 • p.15, Verzamelstaat elektronisch; te koppelen aan formulier (p.1-5)

Versiebeheer

 1. april 2015 Eerste versie af

Issues en wensen

 • 00-04-2015 [JE]

Ondersteuning van browsers (4-4-2015)

Alle huidige browsers ondersteunen lokale opslag met uitzondering van Opera mini. Ondersteuning van oudere browserversies: IE 8.0+, Firefox 3.5+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+, Opera 11.5+. Hiermee bereik je 99,03% van de internetgebruikers in Nederland. (bron: caniuse.com)