Bestuurder of manager

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Digitale diensten worden steeds belangrijker. Voor digitale toegankelijkheid van overheidswebsites geldt al sinds 2008 een beleidsverplichting. Sinds 1 juli 2018 is er wetgeving die betrekking heeft op de toegankelijkheid van websites, interne websites, apps en digitale documenten.

Als bestuurder of manager ben je ervoor verantwoordelijk dat de dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Een organisatie kan voldoen door de juiste mensen te betrekken, randvoorwaarden te creëren en processen te verbeteren.

Kortom: Als bestuurder of manager zorg je voor de randvoorwaarden zodat de benodigde activiteiten kunnen worden uitgevoerd: visie en strategie, budget, kennis, tijd en mensen.

Wat moet je doen als bestuurder of manager?

 • Weet wat de wettelijke verplichtingen zijn. Voor overheidsorganisaties gelden verplichtingen voor de toegankelijkheid van websites, apps, documenten en (op termijn ook) intranetten. Betrek de jurist en laat je informeren over geldende en aanstaande verplichtingen.
 • Geef invulling aan de wettelijke verplichting. De organisatie moet:
  • Maatregelen treffen om digitale informatie en diensten toegankelijk(er) te maken voor mensen met een functiebeperking.
  • Zorgen dat op vastgestelde data bestaande en nieuwe websites, digitale documenten, apps en intranetten toegankelijk zijn.
  • Een toegankelijkheidsverklaring volgens verplicht format online publiceren.
 • Stel de visie en strategie van bestuur en management vast. Zonder duidelijkheid en steun van hoger management kan een organisatie digitale toegankelijkheid nooit structureel oppakken. Maak inzichtelijk wat bereikt moet worden, stel prioriteiten en interne deadlines op voor verschillende digitale informatie en diensten. Stel een overzicht op en deel deze doelstellingen in de organisatie.
 • Weet dat digitale toegankelijkheid vooral een organisatorische uitdaging is en slechts in beperkte mate een technisch vraagstuk.
 • Stel vast wie bestuurlijk eindverantwoordelijk is voor digitale toegankelijkheid.
 • Benoem een beleidsverantwoordelijke voor digitale toegankelijkheid. Geef hem of haar een duidelijke opdracht en het mandaat om te inventariseren, processen in te richten en de juiste mensen te betrekken.
 • Zorg voor kaders en randvoorwaarden om digitale toegankelijkheid goed te kunnen regelen. Essentieel zijn structureel budget, tijd en ruimte voor kennisopbouw en het aanpassen van processen.
 • Weet dat de toegankelijkheidsverklaring een formeel instrument is voor toezicht. De verklaring moet geaccordeerd worden door een bestuurder of iemand die tekenbevoegd is namens de organisatie. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Weet dat er voor elk digitaal kanaal een toegankelijkheidsverklaring moet zijn. Het gaat dus niet alleen om de algemene of corporate websites, maar ook om andere sites en apps. Bij gemeenten gaat het bijvoorbeeld ook om raadsinformatie (inclusief documenten), afvalkalenders, ruimtelijke plannen, digitale loketten en themasites.
 • Weet dat de toegankelijkheidsverklaring maatregelen en een planning moet bevatten voor zaken die nog niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.
 • Weet dat de verklaring een feedbackmechanisme moet bevatten voor mensen die gebruikmaken van de website.
 • Als een melding niet goed wordt afgehandeld dan moeten zij een klacht kunnen indienen bij de ombudsfunctionaris.
 • Richt een proces in voor het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen:
  Wie onderzoekt in hoeverre wordt voldaan? Wie stelt vast welke maatregelen worden getroffen? Wie stelt de verklaringen op? Welke bestuurder of tekenbevoegde tekent voor akkoord? Wie zorgt ervoor dat er handmatige onderzoeken worden gepland?
 • Waak voor verlopen deadlines in de verklaring. De verklaring moet actuele informatie bevatten.
 • Stel medewerkers in de gelegenheid om cursussen en trainingen te volgen.
 • Stel medewerkers in staat hun rol op het gebied van toegankelijkheid goed uit te voeren door ze hiervoor het mandaat te geven.
 • Weet dat een bestaande huisstijl en branding vaak geen goede basis biedt voor toegankelijkheid. Om grip te krijgen op toegankelijkheid is vaak de best haalbare optie om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen of de bestaande huisstijl door te ontwikkelen. De huisstijl moet geschikt zijn voor digitale communicatie. Belangrijke aandachtspunten zijn contrast en het ontwerpen voor mensen die niet kunnen zien en mensen die geen muis of touchscreen kunnen gebruiken.
 • Zorg dat alle betrokkenen geïnformeerd worden over hun rol bij digitale toegankelijkheid en vraag hun input.

Nuttige links